Navigacija
Viber

Informacija sa šeste sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na šestoj  sjednici održanoj 22.12.2016. godine, verifikovao je mandat prof. dr Mate Uljarevića predstavnika Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Senatu, kao i predstavnika studenata u ovom tijelu: Ratka Savića (Pravni fakultet) Marije Puljarević (PMF), Stefana Kuzmanovića (Poljoprivredni fakultet), Željka Sladojevića (FFVS), Miloša Kovačevića (FPN) i Zorana Grahovca (Mašinski fakultet).

U nastavku sjednice donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini za Filološki i Filozofski fakultet, te Akademiju umjetnosti.

Nakon razmatranja Inicijative NNV Poljoprivrednog fakulteta za izmjenu Pravila studiranja na I i II ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci, usvojen je zaključak da se Inicijativa proslijedi na izjašnjavanje nastavno-naučnim vijećima drugih fakulteta. 

Senat je, takođe donio Odluku o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci koju će, kao i u prethodnom mandatu činiti: prof dr Čedomir Crnogorac, prof dr Slavica Jandrić, prof. dr Rodoljub Oljača, prof. dr Petar Penda, doc. dr Đorđe Čiča, doc. dr Darko Radić i dr Nataša Glišić, dok je za predsjedavajućeg Komisije izabran  prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr Radoslav Gajanin. 

Najviše akademsko tijelo Univerziteta  razmatralo je i donijelo odluke o usvajanju više elaborata za licenciranje studijskih programa na prijedlog  nastavno-naučnih/Umjetničkog vijeća fakulteta /akademije, te iste proslijedilo Ministarstvu  prosvjete na licenciranje. 
Riječ je o sljedećim prijedlozima: 
- Prijedlogu NUV Akademije umjetnosti o usvajanju Elaborata za licenciranje drugog ciklusa studija „Likovna umjetnost – Grafički dizajn“;
- NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o usvajanju Elaborata za licenciranje drugog ciklusa studija „Arhitektura – Integralni dizajn: arhitektura, grad i pejzaž“;
- NNV  Tehnološkog fakulteta o izmjeni postojećeg studijskog programa na prvom ciklusu studija „Prehrambene tehnologije i biotehnologije“, te o izmjeni postojećeg studijskog programa na prvom ciklusu studija „Hemijsko inženjerstvo i tehnologije“;
- NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o usvajanju Elaborata o osnivanju trećeg ciklusa studija „Matematika“;
- NNV Filološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o osnivanju trećeg ciklusa studija „Filologija (jezik i književnost)“;
- NNV Elektrotehničkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja i izvođenja studijskog programa na drugom ciklusu studija „Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije“.

Na istoj sjednici Senat je donio odluke o izmjeni i dopuni: nastavnog plana i programa Filološkog fakulteta na II ciklusu studija – Francuski jezik i književnost i NPP na I ciklusu studija – Italijanski jezik i književnost; kao i NPP Fakulteta političkih nauka na I ciklusu studija – Socijalni rad. 

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Medicinskog specijalističkog centra i njegovom osnivanju kao podorganizacione jedinice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Isto tako, donesena je odluka o razrješenju i imenovanju šefova: Katedre za zoologiju, evoluciju i genetiku;  studijskog programa Prostorno planiranje, te studijskog programa Geografija na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Prihvaćen je prijedlog odluke o obustavljanju procedure izbora u zvanje na Ekonomskom fakultetu.

Senat je donio odluku u vezi sa Elaboratom o formiranju Fakulteta bezbjednosnih nauka, a u skladu sa pimjedbama Ministarstva prosvjete i kulture RS koje su se odnosile na: Odluku o usvajanju Studijskog programa; listu odgovornih nastavnika;   pregled opterećenja nastavnika; obrazloženje za promjenu predloženog zvanja; odluke o izboru u zvanje nastavnika;  Ugovor o korišćenju prostorija i drugih materijalno-tehničkih uslova između Univerziteta u Banjoj Luci i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske; kao i finansiranje Fakulteta.

U nastavku sjednice doneseno je više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarskom, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. 

Takođe, donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: AGGF-u, Filozofskom, Poljoprivrednom, Filozofskom i Filološkom  fakultetu. 

Senat je razmatrao i prihvatio prijedloge sljedeći sporazuma i memoranduma o saradnji:
- Memoranduma o razumijevanju između Češkog Univerziteta prirodnih nauka u Pragu (CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Prague) i Univerziteta u Banjoj Luci; 
- Međuuniverzitetskog sporazuma 2016-2018 između institucija programskih i partnerskih zemalja u programu ERASMUS+ (KA1 – Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Elektrotehnički fakultet) i KU Luven; te 
- Deklaracije između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Poatjeu. 

Nakon razmatranja, Senat je odbio Zahtjev mr Marine Balta za preispitivanje Odluke Senata  o izboru Mirjane Marković u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine, dok je Zahtjev Siniše Subotića za preispitivanje Odluke Senata od 24.11.2016, prihvaćen.

Takođe,  poništena je Odluka Senata o izboru dr Mijane Kuburić -Macura u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici – Srpski jezik, po Presudi Okružnog suda od 17.11.2016. godine.

Senat je  prihvatio Izvještaj Centralne izborne komisije o izboru članova Studentskog parlamenta i nastavno-naučnih/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije, kao i Prijedlog NUV Akademije umjetnosti za odobrenje slobodne studijske godine za prof. mr Slavicu Gluvić.

Takođe, Senat je jednoglasno usvojio Program rada Univerziteta za 2017. godinu.  
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6070/uni-1.jpg