Navigacija
Viber

Informacija sa 7. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci 

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 26.1.2017. godine razmatrao je i prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Pomenutim prijedlogom izmjena u članu 2. definisan je budući status Fakulteta bezbjednosnih nauka kao organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci, dok je član 3. kojim je definisan status Visoke škole unutrašnjih poslova kao pridružene članice Univerziteta - izbrisan. 

Na istoj sjednici Senat je utvrdio Prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini, te će isti, takođe, biti upućen resornom ministarstvu koje će donijeti konačnu odluku o broju studenata za upis u narednu akademsku godinu.

 Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju Konkursa za upis studenata na II ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu i Mašinskom fakultetu. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda donesen je zaključak da u idućoj školskoj godini predavanja na sva tri ciklusa studija počinju početkom oktobra.

Nakon razmatranja, prihvaćen je Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o izmjeni i dopuni Prijedloga Odluke o rasporedu nastavnih predmeta po katedrama Univerziteta u Banjoj Luci, za koje je matičan Prirodno-matematički fakultet.

Takođe, donesena je Odluka o imenovanju rukovodioca studijskog programa Poslovno pravo na II ciklusu studija na Pravnom fakultetu, kao i više odluka o imenovanju šefova pojedinih katedri na akademiji umjetnosti i Pravnom fakultetu. 

Prihvaćeni su i prijedlozi NUV Akademije umjetnosti o poništavanju konkursa raspisanog 08.04.2016. godine za izbor nastavnika na užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra; i NNV Poljoprivrednog fakulteta o poništavanju konkursa raspisanog 24.10.2016.godine za izbor saradnika na užu naučnu oblast genetika i oplemenjivanje životinja na nastavnom predmetu Genetika. Isto tako, prihvaćen je Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o izboru izbornih predmeta na II ciklusu studija u akademskoj 2016/17. godini. 

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj 7. sjednici donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na:Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom, Filološkom, Filozofskom, Šumarskom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.  

Senat je donio odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Ekonomskom i Medicinskom fakultetu, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Ekonomskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Filološkom  i Filozofskom fakultetu. 
Nakon razmatranja, prihvaćen je Prijedlog NNV  Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta da se rukopis  „Rekreacija osoba treće dobi“ autora doc. dr Radomira Zrnića, objavi kao univerzitetska nastavna literatura. 

Senat je na istoj sjednici razmatrao i prihvatio prijedloge sljedećih sporazuma o saradnji: 
- Sporazuma o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i  Aristotelovog univerziteta u Solunu, Grčka;
- Sporazum o naučno-istraživačkoj i tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog  fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske;
- Sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Komore inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
- Sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Naučno voćarskog društva Republike Srpske. 
 
U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog NUV Akademije umjetnosti za radno angažovanje dr Milorada Kenjalovića, penzionisanog profesora Akademije umjetnosti u školskoj 2016/17 godini, kao i Prijedlog NNV Poljoprivrednog fakulteta za izjednačavanje izbora prof. dr Nove Pržulja.

Senat je na svojoj sedmoj sjednici je verifikovao mandate članova Komiteta za osiguranje kvaliteta na  Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Takođe, donesena je Odluku o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije
na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja Molbe Ljubiše Mićića, asistenta Ekonomskog fakultet, dato je dodatno pojašnjenje odredbi u članovima  21, 22, i 25. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Isto tako, razmatrana je i prihvaćena Molba prof. mr Slavice Gluvić za preinačenje Odluke Senata Univerziteta, broj: 02/04-3.3829-72/16 od 22.12.2016. godine.

Senat je na istoj sjednici  donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u viša zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6163/uni-1.jpg