Navigacija
Viber

Informacija sa devete sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 9. sjednici održanoj 23. marta 2017. godine verifikovao je mandate dva nova člana Senata: prof. dr Laze Ristića, predstavnika Fakulteta političkih nauka u Senatu i prof. dr Darka Paspalja, predstavnika Fakulteta bezbjednosnih nauka u ovom tijelu.

Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen Zahtjev Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za izmjene Statuta Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017.godini.

Senat je donio i Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu novog Pravilnika o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetnička vijeća fakulteta/ Akademije u sastavu: prof. dr Radoslav Gajanin, mr Đorđe Markez, Dušan Vrućinić, Jovana Cvijić, Danijel Telebak i Zoran Grahovac, Ratko Savić i Stefan Kuzmanović.

Na svojoj devetoj sjednici Senat je donio i odluke o imenovanju docenta Jasne Grahovac, MA  za rukovodilaca studijskog programa Muzička umjetnost na Akademiji umjetnosti i doc. dr Slave Sukara za rukovodioca studijskog programa Stomatologija na Medicinskom fakultetu, kao i Odluku o imenovanju doc. dr Dragana Čomića za šefa Katedre za ekonomiku i organizaciju u šumarstvu na Šumarskom fakultetu.

Senat je na istoj sjednici donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja, kao i više odluka o  izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti,  Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom, Mašinskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Filozofskom, Filološkom i Šumarskom fakultetu.

Takođe, donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj   doktorskoj disertaciji na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na:  Akademiji umjetnosti, Mašinskom  i Filozofskom fakultetu.

Senat je prihvatio Prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta o imenovanju komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije mr Mladena Veletića pod nazivom „Neuronska komunikacija kao koncept za prenos podataka u nano mrežama“.

Prihvaćen je i prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta da se rukopis „Tehnologija prerade nafte“, autora prof. dr Pere Dugića, doc. dr Tatjane Botić i doc. dr Zorana Petrovića objavi kao univerzitetska nastavna literatura; kao i Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta da se kao univerzitetska nastavna literatura objavi rukopis „Medicina rada“, autora doc. dr Ljiljane Bilić-Maleš.

Senat je prihvatio i uputio u dalju proceduru više sporazuma, memoranduma i ugovora o saradnji, i to:

-Sporazuma o saradnji između Predstavništva državne agencije Rossotrudničestvo u Republici Srbiji „Ruski dom“ u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

-Memoranduma o poslovnoj saradnji između Društva za istraživanje,proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad („NIS“) i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

-Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta Vrajt, Dejton, SAD;

-Memoranduma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Narhoz Univerziteta, Republika Kazahstan; (prijedlog skinut sa 7. sjednice zbog usaglašavanja pojedinih odredbi ugovora);

-Ugovora o saradnji između Frankofone univerzitetske organizacije institucionalizovanog operatora za frankofoniju sa sjedištem u Montrealu (Kvebek) – Kanada i Univerziteta u Banjoj Luci;

-Erasmus + među-institucionalnog ugovora sa Politehničkim institutom iz Viana do Kastelo, Portugal; (Inicijativa Ekonomskog fakulteta);

-Sporazuma o produženju važenja sporazuma između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Banjoj Luci;

-Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i „EUROMEDIK“ d.o.o. Banja Luka;

Zahtjeva dr Ljiljane Krneta za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.3829-75-1/16 od 22.12.2016. godine, o izboru dr Siniše Subotića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoška i školska psihologija, je odbijen kao neosnovan.

Nakon razmatranja Urgencije Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom žalbe dr Zorana Vrućinića, donesen je zaključak da se Urgencija proslijedi Medicinskom fakultetu uz instrukciju da se postupi po istoj.

Senat je prihvatio Prijedlog izmjena Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, dok je povodom zahtjeva Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za davanje instrukcije u vezi sa mentorstvom profesora emeritusa kod izrade doktorskih disertacija i završnog rada na drugom ciklusu studija, konstatovano da Senat ostaje pri svojoj ranijoj Odluci i odredbi Zakona kojima je difinisano da profesor emeritus ne može biti mentor na drugom i trećem ciklusu studija. 

U nastavku sjednice  prihvaćeni su prijedlozi Prirodno-matematičkog i Šumarskog fakulteta o organizovanju instruktivne nastave i visine naknade za pohađanje iste.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Mašinskog fakulteta za dodjelu zvanja „počasni doktor nauka“ prof. dr Vlastimiru Nikoliću.

Na istoj sjednici prihvaćen je Izvještaj Komiteta za etička pitanja Univerziteta u Banjoj Luci; donesena je Odluka o pokretanju procedure izbora studenata u studentska predstavnička tijela na Fakultetu bezbjednosnih nauka; te je imenovana Komisija za Huawei stipendije u sastavu: prof. dr Strain Posavljak, mr Bojana  Grujić i Miloš Kovačević.

Takođe, prihvaćeni su prijedlozi korekcija ranijeg Prijedloga Odluke o broju studenata

koji se upisuju u školskoj 2017/2018. akademsku godinu, te će korigovani Prijedlog biti upućen resornom ministarstvu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6377/large_uni-3.jpg