Navigacija
Viber

Održana konferencija o izazovima naučnoistraživačkog rada u društvenim nauka na univerzitetima Zapadnog Balkana

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 7.marta 2017. godine je održana konferencija „Izazovi naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka na univerzitetima zemalja Zapadnog Balkana“. 

Konferencija je okupila  istaknute akademske radnike, predstavnike nadležnih ministarstava i drugih institucija i organizacija iz BiH, Srbije i Hrvatske u namjeri da se identifikuju uzroci lošeg stanja u domenu naučnoistraživačkog rada u društvenim naukama u BiH i regionu  i mogući pristupi za unapređenje stanja u ovoj oblasti. 

Naime, kako je konstatovano na Konferenciji, uslovi za naučnoistraživački rad u zemljama Zapadnog Balkana krajnje su nepovoljni. Nivo ulaganja u istraživanja je nizak, a naučno-nastavno osoblje na univerzitetima preopterećeno je nastavnim obavezama i nema vremena za bavljenje naučno-istraživačkim radom.  Posljedica takvog stanja je uopšteno mali broj naučno-istraživačkih projekata, skroman broj stručnih radova objavljenih u međunarodnim referentnim časopisima, te nedovoljno učešće istraživača i institucija u međunarodnim projektima i mrežama.

Uprkos nepovoljnom kontekstu za razvoj naučno-istraživačkog rada u BiH postoje određene mogućnosti i načini da se nauka znatno intenzivnije razvija koje i pojedinci i institucije mogu da koriste, zaključeno j e na konferenciji.

Preporuka je uvođenje postepenih i jasno određenih promjena s ciljem podizanja kvaliteta naučnog učinka, razvoja objektivnog vrednovanja i podsticanje saradnje na raznim nivoima, naročito u segmentu međunarodne saradnje. Realni načini premošćavanja ograničenja u kojima se nalaze nastavnici su putem umrežavanja u različite mreže, COST akcije, programe razmjene poput Erasmus+, učešće u multidisciplinarnim međunarodnim konferencijama.

Rješenja se moraju tražiti sistemski, na državnom/entitetskom/institucionalnom nivou počev od nadležnih institucija i organa kao što su nadležna ministarstva, preko strateških dokumenata čiji su osnovni ciljevi podrška međunarodno prepoznatom naučnoistraživačkom radu, zakonskih i podzakonskih akata, pa do kreiranja fondova koji će služiti u svrhu podsticaja naučno-istraživačkog rada i oštrijih kriterijuma za izbore u akademska zvanja.  Posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju centara izvrsnosti, a naročito načina podsticaja mladih istraživača kroz postdiplomsko usavršavanje i nezavisno istraživanje. Istraživanje i to istraživanje na univerzitetu treba da bude okosnica razvoja društva i glavni pokretač privrednog razvoja što pokazuju brojni primjeri univerziteta razvijenih zemalja Evrope, ali i SAD i dr.  Konačno, na univerzitetima zemalja Zapadnog Balkana postoji kritična masa istraživača koja može odgovoriti izazovima naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka, ali za postizanje postavljenog cilja potrebno je podizanje ljestvice kriterijuma, sistemski i strateški pristup uključivanje u evropski istraživački prostor, navedeno je u zaključcima konferencije.

Konferenciju je organizovala  lokalna kancelarija  za koordinaciju Regionalnog programa za promociju istraživanja (Regional Research Promotion Programme - RRPP) za Bosnu i Hercegovinu u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci. 

Podršku radu konferencije dali su i rektor prof. dr Milan Mataruga i prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr Biljana Antunović, koji su pozdravili napore da se ponude rješenja za prevazilaženje problema   u domenu  naučnoistraživačkog rada u  društvenim  nauka, naglašavajući da je  to važno kako za  Univerzitet u Banjoj Luci, tako i za nauku i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cjelini. 

U ime organizatora, učesnicima su se zahvaliti i Dženana Hrlović lokalna koordinatorka RRPP programa za BiH i Sanela Ademović korodinatorka za projekete kulture i obrazovanja i ekonomska svajetnica u Ambasadi Švajcarske u BiH.

RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Friburgu (Švajcarska), a  u potpunosti je finansiran od strane Švajcarske agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Više o konferenciji možete saznati na veb-adresi:  http://www.analitika.ba/bs/dogadjaji/konferencija-izazovi-naucno-istrazivackog-rada-u-oblasti-drustvenih-nauka-na 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6280/PRva__4_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6280/treca__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6280/druga__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6280/cetvrta__1_.JPG