Navigacija
Viber

Informacija sa 10. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 10. sjednici održanoj 27. aprila  2017. godine, na Zahtjeva Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, imenovao je dva predstavnika Univerziteta u Banjoj Luci koji će učestvovati  u radu  Radne grupu za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju. U radnoj grupi će ispred Univerziteta biti: prorektor za naučnoistraživački rada prof. dr Radoslav Gajanin i generalni sekretar Univerziteta Đorđe Markez.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donesena je Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predstavnika akademskog i administrativnog osoblja iz reda stalno zaposlenih na Univerzitetu u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je razmatrao i prihvatio Prijedlog  Kodeksa profesionalne etike na Univerzitetu u Banjoj Luci. Isto tako, prihvatio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, utvrđen je Prijedlog o izmjenama Prijedloga plana upisa u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini, kao i Prijedlog visine školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima I, II i III ciklusa studija, za školsku 2017/2018. godinu.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini, kao i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja.

Na svojoj 10. sjednici, Senat je prihvatio  Prijedlog izmjena i dopuna nastavnog plana I ciklusa studija Studijskog programa Geološko inženjerstvo na Rudarskom fakultetu; kao i Prijedlog  NNV Ekonomskog fakulteta o izmjenama i dopunama studijskog programa Ekonomija i poslovno upravljanje na prvom ciklusu studija.

Nakon razmatranja, donesen je Odluka o proglašenju neuspješnim konkursa za izbor nastavnika  neuspješnim na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, za užu naučnu oblast Fotogrametrija i daljinsko istraživanje.

Donesene su i  odluke o imenovanju rukovodioca Studijskog programa Elektroenergetika i automatika na Elektrotehničkom fakultetu UNIBL, te od imenovanju i razrješenju rukovodioca Studijskog programa Sociologija na Fakultetu političkih nauka UNIBL i rukovodioca Studijskog programa srpskog jezika na Filološkom fakultetu UNIBL.

Senata je donio i odluke o razrješenju i imenovanju šefa Katedre za materijale i konstrukcije na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu;te o imenovanju šefa Katedre za računarstvo i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu i Katedre za cilviekologiju na Šumarskom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta donijelo je više odluka o o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Filološkom i Šumarskom fakultetu.

Takođe, donese odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu, kao i odluka o davanju saglasnosti na izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na:Ekonomskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom  i Fakultetu političkih nauka.

Senat je prihvatio i prijedloge više sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

- Sporazuma o naučno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu;

- Aneksa sporazuma o naučno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu;

- Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU „Banski -Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Narodno pozorište Republike Srpske u Banjoj Luci;

- Sporazuma o stipendiranju između Fondacije iz Esena, Njemačka i Univerziteta u Banjoj Luci;

- Sporazum o saradnji između Grada Banja Luka i Univerziteta u Banjoj Luci;

- Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Arcadia Trade d.o.o;

Nakon razmatranja, odbijen je Zahtjev dr Predraga Raosavljevića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o neizboru dr Jelene Vukadinović Marković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Međunarodno pravo, na nastavni predmet Međunarodno arbitražno pravo.

U vezi sa Prijedlogom NNV Elektrotehničkog fakulteta za dodjelu zvanja profesora emeritusa prof. dr Branku Dokiću, Senat je donio Zaključak da isti neće biti razmatran dok se ne donese novi pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa.

Na istoj sjednici, prihvaćeni su prijedlozi Akademije umjetnosti, Rudarskog i Tehnološkog fakulteta o organizovanju instruktivne nastave i visini naknade za pohađanje iste; donesena je Odluka o davanju saglasnosti za produženje roka za odbranu doktorske disertacije kandidata mr Draženka Bjelića, kao i Odluka o utvrđivanju načina sufinansiranja troškova studija III ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu UNIBL.

Takođe razmatrano je i prihvaćeno Uputstvo o navođenju afilijacije akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Izvještaj o provedenim studentskim izborima na Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6529/uni-2.jpg