Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 6. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Na 6. sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, koja je održana 25. decembra 2017. godine jednoglasno je data saglasnosti za zaključivanje Ugovora između sjedišta Konfucijevog instituta u Kini i Univerziteta u Banjoj Luci o osnivanju Konfucijevog instituta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prije davanja saglasnosti v.d. rektora Univerziteta prof. dr Radoslav Gajanin detaljno je informisao članove Upravnog odbora o obavljenoj posjeti delegacije Univerziteta, Univerzitetu tehnologije i obrazovanja Tjenđin u Kini u vezi sa aktivnostima oko otvaranja Konfucijevog instituta na Univerzitetu u Banjoj Luci, te prisustvu na XII konferenciji Konfucijevih inistituta.

Takođe je informisao prisutne da će otvaranje Konfucijevog instituta na Univerzitetu u Banjoj Luci biti održano 21. januara 2018. godine.

Razmatrana je i donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku tonera i ketrdidža za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta, kao i računarske opreme za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Razmatrala se su se i druge odluke vezne za javne nabavke.

Razmatraa je i donesena Odluka o pokretanju postupka zajedničke javne nabavke kompjuterske opreme u okviru Erazmus projekta za tri univerziteta u Bosni i Hercegovini:  Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci.

Na 6. sjednici razmatrana je i podržana Inicijativa Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta za rješavanje prostornih kapaciteta Prirodno-matematičkog fakulteta. S druge strane data je saglasnosti Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Cjenovnik usluga vršenja ispitivanja sjemena poljoprivrednih biljaka, saglasnosti je data istom fakultetu na Cejnovnik metoda za analize štetnih organizama laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici, Upravni odbor je usvojio i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Treba naglasati i to da je prof. dr Radoslav Gajanin, v. d. rektora informisao je članove Upravnog odbora o dešavanjima na Univerzitetu u proteklom periodu koja su uzrokovana vremenskim nepogodama i oštećenjima na paviljonima SC ’’Nikola Tesla’’ i fakulteta i Rektorata. 

Takođe je dao informaciju da je na Proširenom kolegijumu Univerziteta zauzet stav da se nastava obustavi, ali da je nastava počela 25.decembra . Istakao je da će troškove saniranja oštećenja uzrokovanih poplavama snositi osiguravajuća kuća. On je istakao da je Paviljon 3 ne samo saniran već je izvršena i rekonstrukcija cijelog Paviljona, te da će Paviljon 1 i 2, uz pomoć Vlade Republike Srpske, biti sanirani i rekonstruisani po hitnom postupku najkasnije do 30. marta 2018. godine, a da će studenti ta dva paviljona biti privremeno smješteni na nekoliko lokacija.

V.d. rektora Univerziteta izrazio je zahvalnost članovima Upravnog odbora u podršci u radu u proteklom periodu i dešavanjima koja su zadesila Univerzitet. On je svim članovima UO poželio je uspješan dalji rad.