Navigacija
Viber

Informacija sa 43. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 43. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, odražnoj 31. oktobra 2019. godine razmatran je i podržan Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetnička vijeća fakulteta/Akademije.

Podršku Senata, dobio je i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerziteta u Banjoj Luci, ali i Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa profesionalne etike Univerziteta. Senat je u radu ove sjednice podržao i Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, razmatran i podržan je Prijedlog Pravila za prijavu i realizaciju CEEPUS III mreža, ali Prijedlog Pravila za prijavu i realizaciju Erazmus+ projekata Univerziteta u Banjoj Luci.

Podršku Senata dobilo je i mišljenje Komisije za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci. 

Senat je razmotrio i Izvještaj o upisu studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini. Isto tako razmotreni su i prijedlozi odluke za izmjenu i dopunu Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19  od 24.05.2019. godine i broj 04/1-012-2-1595/19 od 20.06.2019. godine o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini i Prijedloga plana upisa u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini.

Pred članovma Senata su se našli i prijedlozi izmjena i dopuna Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Podržan je i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci o usvajanju Elaborata o opravdanosti izrade i pokretanja novih studijskih programa na prvom ciklusu studija.

Takođe, donosena je i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, ali i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Eleketrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Pravnom fakultetu, PMF-u, Tehnološkom fakultetu, Medicnskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Filozofskom fakultetu. 

Razmotreni su i podržani prijedlozi odluka o konstitusanju nastavno-umjetniničkog vijeća Akademije umjetnosti, u tekuđoj godini, ali i o o konstituisanju nastavno-naučnih vijeća Tehnološkog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ovoj akademskoj godini. Podržan je i Prijedlog Odluke Elektrotehničkog fakulteta o formiranju Vijeća studijskog programa Informaciono-komunikacione tehnologije trećeg ciklusa  akademskih studija.

Senat je dao svoju saglasnost za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Federalne državne budžetske obrazovne institucije visokog obrazovanja „Sankt-peteburški državni šumarski univerzitet S.M. Kirov“ iz Rusije , kao i za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za nuklearne nauke „Vinča“. Odobreno je i da se zaključi Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju i razmjenu između Univerziteta u Banjoj Luci i Tiangong univerziteta iz  Kine, i  Memorandum o razumijevanju za akademsku i kulturnu saradnju između Univerziteta u Banjoj Luci i Tjenđin univerziteta inostranih studija, takođe iz Kine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9489/unibl_logo_novi.png