Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 76. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 76. sjednici, 27. januara 2022. godine razmotrio je i podržao prijedlog Plana upisa studenata na Univerzitetu u akademskoj 2022/23. godini.

Tokom sjednice održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, razmotren je i podržan Izvještaj o realizaciji programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2021. godinu. Takođe, Senat je usvojio i Program rada Univerziteta za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa rada članica za 2021. godinu i Prijedlog Programa rada članica Univerziteta u Banjoj Luci za 2022. godinu.

Usvojen je i Izvještaj Centralne izborne komisije Univerziteta o izboru članova studenata u naučno-nastavna/Umjetničko-naučno-nastavno vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti i Studentski parlament. Podršku je dobio i Izvještaj za 2020. godinu o pokazateljima kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci i uporedna analiza pokazatelja kvaliteta za period od 2017. do 2020. godine.

Razmotren je i usvojen Prijedlog odluke o ekvivalenciji izbora u akademska zvanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci za uže naučne/umjetničke oblasti, a u skladu sa Odlukom o matičnosti članica Univerziteta u Banjoj Luci za naučna/umjetnička polja i uže naučne/umjetničke oblasti i razvrstavanje predmeta po užim naučnim/umjetničkim oblastima i katedrama, broj: 02/04-3.2924-1/21 od 23. decembra 2021. godine.

Članovi Senata su informisani i  o prijavljenim CEEPUS III mrežama i odobrenom projektu iz kategorije Erasmus Mundus Design Measures.

Na 76. sjednici donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o izborima u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu i Filološkom fakultetu. 

Senat je donio i odluke o davanjima saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjene i javne odbrane kandidata sa Ekonomskog fakulteta i Medicinskog fakulteta. 

Senat je saglasan i sa prijedlozima o sporazumima o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa Univerzitetom u Beogradu i Ruskim centrom za nauku i kulturu „Ruski dom“ iz Beograda. Takođe, data je i saglasnost za memorandume o razumijevanju sa Univerzitetom u Patri i Univerzitetom u Bikoka u Milanu.
U okviru tekućih pitanja, analiziran je Pravilnik o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja i Pravilnik o podsticanju naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća.

Donesen je i Zaključak o organizaciji posebnih ispitnih termina u akademskoj 2021/222. godini, a bilo je riječi i o arhiviranju zapisnika o održanim ispitima. Članovi Senata su informisani i o trenutnoj epidemijskoj situaciji na Univerzitetu, a govorilo se i o kvalitetu i redovnosti organizacije nastavnog procesa, kao i o promociji članica Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11877/unibl_logo_novi.png