Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 79. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 79. sjednici, održanoj 28. aprila 2022. godine, donio je Odluku o imenovanju novih članova Komiteta za implementaciju Povelje i Kodeksa Univerziteta.

Na sjednici održanoj u prostorijama Rektorata donesena je i Odluka o imenovanju novih članova Radne grupe za implementaciju Povelje i Kodeksa Univerziteta u Banjoj Luci.

U radu ove sjednice Senata donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na sljedećim članicama Univerziteta u Banjoj Luci: Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Šumarskom fakultetu.

Donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjene podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu. Takođe, donesena je i Odluka o usvajanju izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Filozofskom fakultetu. Na 79. sjednici donesene su Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjenu i odbranu disertacija kandidata na Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Filološkom fakultetu, te Tehnološkom fakultetu. 

Razmatrane su i podržane izmjene i dopune Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.649-67/19, od 28. marta 2019. godine, o upotrebi softvera za otkrivanje plagijata u završnim radovima drugog i trećeg ciklusa na Univerzitetu u Banjoj Luci. Podršku Senata dobio je i Protokol o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za promociju nauke iz Beograda. Senat je donio i Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, te Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Takođe, razmotren je i usvojen Zaključak Senata o izradi liste odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2022/23. godinu. Članovi Senata su informisani o Odluci Vlade RS o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2022/23. godini.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12191/unibl_logo_novi.png