Navigacija
Viber

Informacija sa 86. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 86. sjednici 27. oktobra 2022. godine, usvojio je Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu akademskih studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, te Pravilnik o međunarodnoj razmjeni osoblja i studenata.

Na sjednici održanoj u Rektoratu, razmotren je i podržan Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa Univerziteta u Banjoj Luci, a donesena je i Odluka o imenovanju članova vijeća naučnih oblasti Univerziteta.

U toku 86. sjednice razmatrane su i podržane izmjene i dopune Odluke o matičnosti fakulteta / Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za naučne i umjetničke oblasti, polja i uže naučne oblasti i razvrstavanje predmeta po užim naučnim/umjetničkim oblastima i katedrama.

Takođe, usvojen je i Prijedlog uspostavljanja sistema prikupljanja i praćenja rodno relevantnih podataka i izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci.

Najviše akademsko tijelo donijelo je i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, kao i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filološkom fakultetu.

Donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Pravnom fakultetu, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanju Komisije za ocjenu i javnu odbranu kandidatu na Poljoprivrednom fakultetu.

Senat je saglasan da Univerzitet sklopi i sporazume o saradnji sa Univerzitetom u Nišu. Takođe, saglasnost je dobilo i potpisivanje sporazuma sa Univerzitetom Đangsu, a u cilju pokretanja programa doktorskih stipendija u okviru inicijative „Pojas i putˮ.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12763/UNIBL__1_.jpg