Navigacija

OA07AP4 - Arhitektonsko projektovanje 4

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje 4
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP4 obavezan 4 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Za pohađanje nastave potrebno je ispuniti predispitne obaveze iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1, 2 i 3 Pozitivno ocijenjen grafički rad
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osobenostima jednoporodičnog stanovanja u skladu sa prirodnim, izgrađenim i društvenim kontekstima. Osposobljavanje studenta za primjenu teorijskih znanja za projektovanje kuće kroz praktičan grafički rad u formi idejnog projekta.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti sposoban da: 1) Vlada osnovnim arh.-urb.tipologijama višeporodičnog stanovanja; 2) Primjenjuje znanja stečena na ovom predmetu na urbanističko projektovanje stambenih naselja; 3) Pravilno pozicionira zgradu u odnosu na parcelu; 4) Da predloži prihvatljivu organizaciju zgrade u odnosu na osnovne kontekste, kao što su prirodna sredina, građeni kontekst i društveni kontekst; 5) Da uspostavi izbalansiran odnos površina javnog zajedničkog i privatnog prostora; 6) Da prepozna i predstavi program višeporodičnog stambenog objekta; 7) Da dimenzionalno odredi i organizuje prostor stana u skladu sa važećim prostornim normativima; 8) Da uspješno materijalizuje i arhitektonizuje stan i zgradu u odnosu na program i okruženje; 9) Da izradi idejni projekat višeporodičnog stambenog objekta, samostalno u cjelosti sa svim pripadajućim prilozima.
Sadržaj predmeta
Zdravo i inspirativno višeporodično stanovanje, potreba i imperativ današnjeg doba. Analiza stanja na lokaciji i stečeno iskustvo njene percepcije. Koncept višeporodičnog stanovanja, ljudi, potrebe i kultura. Grupisanje stanova i povezivanje. Normativi, tehničko-tehnološki, kulturni i istorijski aspekti. Međuzavisnost više generacija u korišćenju stana. Pojavni oblici i savremene tendencije. Analiza i razrada stambenih osnova sa većim brojem stanova. Konstruktivni sistemi u višeporodičnoj stambenoj arhitekturi. Savremeni principi i zdravo stanovanje. Složeni odnosi i međuzavisnost. Nove razvojne tendencije i psihologija arhitektonske forme. Čulnost u višeporodičnoj stambenoj arhitekturi. Zakonski okviri i dostignuća u višeporodičnoj stambenoj arhitekturi. Profilisanje stava o prezentaciji i odbrani koncepta.
Metode izvođenja nastave
Interaktivni nastavni proces kroz umjetničke radionice i vježbe.
Literatura
  1. BENTLEY IAN, ALCOCK ALAN, MURRAIN PAUL, McGLYNN SUE, SMITH GRAHAM. Responsive Environments, A manual for designers, Butterworth-Heineman, 1985.
  2. KNEŽEVIĆ, GROZDAN. Višestambene zgrade. Tehnička knjiga Zagreb, 1984.
  3. KURTOVIĆ-FOLIĆ NAĐA I ROTER-BLAGOJEVIĆ, MIRJANA. Razvoj višespratnih zgrada za višeporodično stanovanje sa osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa, Arhitektonske sveske, Arhitektonika 9, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.
  4. GAUSA, MANUEL. Housing: new alternatives, new systems, Birkhäuser, 1998.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost Projektantski postupak Grafički rad Ispit
Posebna naznaka
-