Навигација

ОА07АП4 - Архитектонско пројектовање 4

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонско пројектовање 4
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП4обавезан41П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе потребно је испунити предиспитне обавезе из предмета Архитектонско пројектовање 1, 2 и 3Пoзитивно оцијењен графички рад
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са особеностима једнопородичног становања у складу са природним, изграђеним и друштвеним контекстима. Оспособљавање студента за примјену теоријских знања за пројектовање куће кроз практичан графички рад у форми идејног пројекта.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студент ће бити способан да: 1) Влада основним арх.-урб.типологијама вишепородичног становања; 2) Примјењује знања стечена на овом предмету на урбанистичко пројектовање стамбених насеља; 3) Правилно позиционира зграду у односу на парцелу; 4) Да предложи прихватљиву организацију зграде у односу на основне контексте, као што су природна средина, грађени контекст и друштвени контекст; 5) Да успостави избалансиран однос површина јавног заједничког и приватног простора; 6) Да препозна и представи програм вишепородичног стамбеног објекта; 7) Да димензионално одреди и организује простор стана у складу са важећим просторним нормативима; 8) Да успјешно материјализује и архитектонизује стан и зграду у односу на програм и окружење; 9) Да изради идејни пројекат вишепородичног стамбеног објекта, самостално у цјелости са свим припадајућим прилозима.
Садржај предмета
Здраво и инспиративно вишепородично становање, потреба и императив данашњег доба. Анализа стања на локацији и стечено искуство њене перцепције. Концепт вишепородичног становања, људи, потребе и култура. Груписање станова и повезивање. Нормативи, техничко-технолошки, културни и историјски аспекти. Међузависност више генерација у коришћењу стана. Појавни облици и савремене тенденције. Анализа и разрада стамбених основа са већим бројем станова. Конструктивни системи у вишепородичној стамбеној архитектури. Савремени принципи и здраво становање. Сложени односи и међузависност. Нове развојне тенденције и психологија архитектонске форме. Чулност у вишепородичној стамбеној архитектури. Законски оквири и достигнућа у вишепородичној стамбеној архитектури. Профилисање става о презентацији и одбрани концепта.
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз умјетничке радионице и вјежбе.
Литература
  1. BENTLEY IAN, ALCOCK ALAN, MURRAIN PAUL, McGLYNN SUE, SMITH GRAHAM. Responsive Environments, A manual for designers, Butterworth-Heineman, 1985.
  2. KNEŽEVIĆ, GROZDAN. Višestambene zgrade. Tehnička knjiga Zagreb, 1984.
  3. KURTOVIĆ-FOLIĆ NAĐA I ROTER-BLAGOJEVIĆ, MIRJANA. Razvoj višespratnih zgrada za višeporodično stanovanje sa osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa, Arhitektonske sveske, Arhitektonika 9, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.
  4. GAUSA, MANUEL. Housing: new alternatives, new systems, Birkhäuser, 1998.
Облици провере знања и оцењивање
Aктивност Пројектантски поступак Графички рад Испит
Посебна назнака
-