Navigacija

OA07UK - Urbanistička kompozicija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Urbanistička kompozicija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07UK obavezan 4 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Urbanistička tehnika Završene predispitne obaveze na predmetu Urbanistička tehnika
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj izučavanja predmeta je razvijanje znanja i vještina za bavljenje problematikom oblikovanja urbanističke kompozicije. Predmet se bavi osnovnim principima komponovanja arhitektonske i urbanističke strukture sa aspekta oblikovanja forme i obrazaca upotrebe otvorenih gradskih prostora. Studenti se upoznaju sa osnovnim elementima prostorne strukture grada i najvažnijim faktorima koji utiču na njen vizuelni identitet, čitljivost i integralnu vrijednost u odnosu na lokalni kontekst i grad u cjelini.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishodi izučavanja predmeta su sljedeća stečena znanja: 1) Mapiranje i analiza elemenata urbanističke strukture, kao što su prostorne cjeline, prostorni obrasci, prostorne dominante; 2) Mapiranje i analiza dominantnih obrazaca upotrebe otvorenih gradskih prostora; 3) Mapiranje i analiza osnovnih karakteristika urbanističke kompozicije, kao što su (a)simetrija, harmonija, ritam, ravnoteža i boja; 4) Definisanje koncepta oblikovanja urbane kompozicije na osnovu prostornih analiza i prepoznavanja njihove međusobne relacije; 5) Oblikovanje urbanističke kompozicije kroz trodimenzionaln varijantno modelovanje; 6) Grafičko prikazivanje prijedloga dizajna segmenta urbanog prostora.
Sadržaj predmeta
- Pojam kompozicije u urbanizmu; - Urbana struktura kao osnovni predmet urbanističke kompozicije; - Prostorna percepcija i doživljaj u otvorenim gradskim prostorima; - Osnovni elementi urbane strukture i njihova kompozicija: ulice i otvoreni javni prostori; - Osnovni elementi urbane strukture i njihova kompozicija: grupacije i sklopovi; - Odnosi vizuelnih i prostornih elementa u urbanističkoj kompoziciji: simetrija i razmjera; - Odnosi vizuelnih i prostornih elementa u urbanističkoj kompoziciji: harmonija, ritam i ravnoteža; - Boja u urbanističkoj kompoziciji i detalji mjesta; - Važnije teorije o urbanističkoj kompoziciji iz perioda 19. i 20. vijeka.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz multimedijalna predavanja, rekognosciranje na terenu, aktivno učešće na vježbama kroz izradu grafičkih elaborata, samostalnu analizu relevantne literature, verbalnu odbranu grafičkih radova i prostornih koncepata koji radovi predstavljaju. Dominantno je shvatanje da oblikovanje predstavlja intuitivni proces odlučivanja baziran na telentu, imaginaciji i iskustvu. Za razliku od njega, racionalni/naučni proces odlučivanja bazira se na relevantnim činjenicama i proverenim pokazateljima, odnosno znanju. Sa stanovišta realizacije nastave na ovom predmetu od posebnog značaja je potenciranje i prepoznavanje međuodnosa znanje - intuicija. S jedne strane, povećavanjem znanja o određenim pojavama u gradskom prostoru doprinosi se intuitivno - iskustvenom djelovanju studenata, a s druge strane, podsticanjem talenta i intuicije povećava se sposobnost odabira i upotrebe relevantnih znanja o toj pojavi.
Literatura
  1. Baker, Geoffrey. 1996. Design Strategies in Architecture. An approach to the analysis of form. New York and London: Van Nostrand Reinhold, E&FN SPON.
  2. Ching, Francis D.K. 2015. Architecture. Form, Space and Order. Wiley: New Yersey.
  3. Cullen, Gordon. 1990. Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga.
  4. Krier, Rob. 1991. Architectural composition. London: Academy Edition.
  5. Radović, Ranko. Forma grada. Osnove, teorija i praksa. Beograd: Građevinska knjiga.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predispitne obaveze studenata su pozitivno ocijenjeni kolokvijumi, 80% prisustva na vježbama i predavanjima, i pozitivno ocijenjeni grafički radovi. Studenti koji dobiju pozitivne ocjene na kolokvijumima iznad ocjene 8, su oslobođeni polaganja završnog ispita i broj osvojenih bodova na kolokvijumima se prenosi u bodove ispita. Kolokvijumi su obavezna provjera znanja. Odsustvo sa dva kolokvijuma, dvije negativne ocjene na kolokvijumima ili kombinacija obavezuju studenta da napiše seminarski rad na jednu od zadatih tema u školskoj godini.
Posebna naznaka
-