Navigacija

OG07OM1 - Otpornost materijala 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Otpornost materijala 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07OM1 obavezan 3 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Tehnička mehanika 1 Uslov za slušanje predmeta je predaja i odbrana semestralnih zadataka. Uslov za polaganje je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućavanje razumijevanja bitnih zakona i metoda mehanike deformabilnog tijela, te na osnovu toga doprinos razvoju kreativnosti i sposobnosti za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema. Praktična svrha poznavanja mehaničkog ponašanja čvrstih deformabilnih materijala i konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava zadatke mehanike elastičnog deformabilnog tijela, analizira i rješava jednostavne sisteme linijskih nosača (određuje stanje njihovih kinematičkih i statičkih veličina, kao i njihovu stabilnost).
Sadržaj predmeta
Aksijalno naprezanje u granicama elastičnosti. Analiza deformacija. Teorija grede. Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka. Normalni naponi u gredi izloženoj savijanju. Smičući naponi pri savijanju. Ugib savijene grede. Odrđivanje ugiba i nagiba metodom momentne površine. Nesimetričan poprečni presjek i pojam centra smicanja. Statički neodređeni nosači. Čisto savijanje grede u ravni koja nije ravan simetrije. Savijanje grede u glavnim ravnima koje nisu ravni simetrije. Složeno naprezanje, savijanje sa aksijalnim naprezanjem. Određivanje neutralne ose, jezgro presjeka.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka. Konsultacije.
Literatura
  1. Rajić, D., Bojović, Ž., Otpornost materijala, Zavod za udžbenike, Beograd, 1994.
  2. Dunica, Š., Otpornost materijala, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Gros knjiga, Beograd, 1995.
  3. Brčić, V., Otpornost materijala, Građevinska knjiga, Beograd, 1997.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Odbrana godišnjih zadataka, kolokvijumi, pismeni i usmeni ispit.