Навигација

ОГ07ОМ1 - Отпорност материјала 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОтпорност материјала 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ОМ1обавезан32П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Техничка механика 1Услов за слушање предмета је предаја и одбрана семестралних задатака. Услов за полагање је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућавање разумијевања битних закона и метода механике деформабилног тијела, те на основу тога допринос развоју креативности и способности за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема. Практична сврха познавања механичког понашања чврстих деформабилних материјала и конструкција.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава задатке механике еластичног деформабилног тијела, анализира и рјешава једноставне системе линијских носача (одређује стање њихових кинематичких и статичких величина, као и њихову стабилност).
Садржај предмета
Аксијално напрезање у границама еластичности. Анализа деформација. Теорија греде. Геометријске карактеристике попречног пресјека. Нормални напони у греди изложеној савијању. Смичући напони при савијању. Угиб савијене греде. Одрђивање угиба и нагиба методом моментне површине. Несиметричан попречни пресјек и појам центра смицања. Статички неодређени носачи. Чисто савијање греде у равни која није раван симетрије. Савијање греде у главним равнима које нису равни симетрије. Сложено напрезање, савијање са аксијалним напрезањем. Одређивање неутралне осе, језгро пресјека.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације.
Литература
  1. Рајић, Д., Бојовић, Ж., Отпорност материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1994.
  2. Дуница, Ш., Отпорност материјала, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Грос књига, Београд, 1995.
  3. Брчић, В., Отпорност материјала, Грађевинска књига, Београд, 1997.
Облици провере знања и оцењивање
Одбрана годишњих задатака, колоквијуми, писмени и усмени испит.