Navigacija

OA07AP12 - Arhitektonsko projektovanje 12

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam
Naziv Arhitektonsko projektovanje 12
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP12 obavezan 7 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
AP1-AP8 položen grafički rad i predispitne obaveze
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj je upoznavanje sa primarnom funkcionalnom logikom projektovanja objekata za zdravstvo. Upoznavanjem sa mnogim praksama u svijetu, student dobija globalnu sliku poželjnih vrijednosti i položaja našeg zdravstvenog sektora u odnosu na savremene trendove.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student stiče znanje o projektovanju zdravstvenih objekta. Upoznat je sa kompleksnim programsko- tehničkim karakteristikama bolnica i u mogućnosti je da samostalno primjenjuje znanja iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
Studentima se prezentuju savremena funkcionalna i tehnološka dostignuća, sa naglaskom na njihovu primjenjivost u odnosu na specifičnosti našeg regiona. Zadatak se sastoji u tome da student shvati tipiču funkcionalnu organizaciju objekata za zdravstvo i da kroz dva grafička rada savlada specifične funkcionalno tehnološke veze u specifičnim zonama zdravstvenih objekata. Ispit u obliku testa, koncipiran je tako da student na ispitu treba da dokaže da je tokom predavanja shvatio i unaprijedio specifična znanja iz oblasti projektovanja zdravstvenih objekata
Metode izvođenja nastave
Interaktivi nastavni proces kroz predavnja i vježbe koji rezultuje grafičkim radom i ispitom.
Literatura
  1. Božović Stamenović Ružica, O prostorima lečenja, cenri dnevne njege, (Beograd :Zadužbina Andrejević,1997)
  2. Vodička Mladen, Bolnice, ( Zagreb Školska knjiga,1994)
  3. Ivanović Živorad, Iskustva i normativi u projektovanju tehnologije i opreme zdravstvenih objekata, (Beograd:Medifarm)
  4. Mandić Radivoje, Higijenski principi planiranja zdravstvenih objekata, skripta
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Prolazna ocjena se dobija ako se redovno pohađa nastava, aktivno učestvuje u nastavnom procesu, i uspješno urade grafički rad i ispit.
Posebna naznaka
A passing grade is obtained if you attend classes regularly, actively participate in the teaching process, and successfully do graphic work and exam.