Навигација

ОА07АП12 - Архитектонско пројектовање 12

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство,Архитектонско пројектовање,Архитектура,Урбанизам
НазивАрхитектонско пројектовање 12
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП12обавезан71П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
АП1-АП8положен графички рад и предиспитне обавезе
Циљеви изучавања предмета
Циљ је упознавање са примарном функционалном логиком пројектовања објеката за здравство. Упознавањем са многим праксама у свијету, студент добија глобалну слику пожељних вриједности и положаја нашег здравственог сектора у односу на савремене трендове.
Исходи учења (стечена знања)
Студент стиче знање о пројектовању здравствених објекта. Упознат је са комплексним програмско- техничким карактеристикама болница и у могућности је да самостално примјењује знања из ове области.
Садржај предмета
Студентима се презентују савремена функционална и технолошка достигнућа, са нагласком на нјихову примјењивост у односу на специфичности нашег региона. Задатак се састоји у томе да студент схвати типичу функционалну организацију објеката за здравство и да кроз два графичка рада савлада специфичне функционално технолошке везе у специфичним зонама здравствених објеката. Испит у облику теста, конципиран је тако да студент на испиту треба да докаже да је током предавања схватио и унаприједио специфична знања из области пројектовања здравствених објеката
Методе извођења наставе
Интерактиви наставни процес кроз предавња и вјежбе који резултује графичким радом и испитом.
Литература
  1. Божовић Стаменовић Ружица, О просторима лечења, ценри дневне његе, (Београд :Задужбина Андрејевић,1997)
  2. Водичка Младен, Болнице, ( Загреб Школска књига,1994)
  3. Ивановић Живорад, Искуства и нормативи у пројектовању технологије и опреме здравствених објеката, (Београд:Медифарм)
  4. Мандић Радивоје, Хигијенски принципи планирања здравствених објеката, скрипта
Облици провере знања и оцењивање
Пролазна оцјена се добија ако се редовно похађа настава, активно учествује у наставном процесу, и успјешно ураде графички рад и испит.
Посебна назнака
A passing grade is obtained if you attend classes regularly, actively participate in the teaching process, and successfully do graphic work and exam.