Navigacija

OA07AP11 - Arhitektonsko projektovanje 11

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam
Naziv Arhitektonsko projektovanje 11
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP11 obavezan 7 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Uslov za završni ispit: uredno izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1. potpis u indeksu; 2. pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta jeste upoznavanje studenta sa problematikom koja se bavi izučavanjem poljoprivrednih objekata, te njihovih karakteristika u odnosu na lokaciju, funkciju i tehnološki proces. Pojašnjava se odabir prostornih struktura primjerenih ovoj vrsti objekata, a kroz apliciranje odgovarajućih konstruktivnih sistema, naglašavanje karakterističnih arhitektonsko-oblikovnih komponenti i elemenata. Studentima se približava filozofija gradnje ovih objekata u makro i mikro okruženju, kao i njihova integracija u izgrađenu i prirodnu okolinu, sve u cilju ovladavanja metodologijom projektovanja ove vrste objekata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, studenti će biti u mogućnosti da: 1) urbanistički pravilno postave poljoprivredne objekte u odnosu na karakteristike makro i mikro lokacije, 2) da arhitektonski projektuju poljoprivredne objekte različitih tehničko-tehnoloških zahtjeva, 3) da arhitektonski projektuju prateće sadržaje poljoprivrednih objekata (mljekaru i izmuzište, stacionar, telište i staje za telad i sl.) i 4) da projektuju konstruktivne sklopove sa specifično prilagođenim rasponima poljoprivrednim objektima. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja poljoprivrednih objekata i biti sposobni da ih primijene u projektovanju poljoprivrednih kompleksa i farmi velikog kapaciteta.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom poljopivrednih objekata kroz: 1) analizu principa i primjera rješavanja poljoprivrednih kompleksa; 2) podjele poljoprivrednih objekata; 3) podjele objekata za držanje goveda (staje za vezano držanje krava i staje za nevezano/slobodno držanje krava; 4) analizu funkcionalnih grupa (staje za goveda/proizvodna grla, telišta i staje za telad i mladu stoku, izmuzišta i mljekare, stacionari, objekti za čuvanje i skladištenje hrane, objekti za skladištenje đubra, pomoćni objekti: nadstrešnice za mehanizaciju, kolske vage i sl.); 5) analizu tipova ležišta, izđubravanja, jasala, načina ishrane i transporta hrane; 6) pregled kriterijuma za izbor i primjenu materijala u oblikovanju i opremanju poljoprivrednih objekata i 7) arhitektonsku formu i oblikovanje poljoprivrednih objekata.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad (obilazak lokacije i posjeta reprezentativnoj farmi goveda).
Literatura
  1. M. Erbez, B. Važić, B. Rogić, L. E. Rud, T. Trkulja, K. E. Boe, V. Jovović, D. Borojević (2015). Preporuke za stočare 2015: smještaj goveda. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci.
  2. Simonović, Đorđe (1986). Poljoprivredne zgrade i kompleksi. Beograd: Građevinska knjiga.
  3. Simonović, Đorđe i Milorad B. Ribar (1993). Uređenje seoskih teritorija i naselja. Beograd: IBI-Inženjering i projektovanje.
  4. Zeremski, Damjan i Milan Tošić (1989). Silaža i siliranje u stočarstvu. Sarajevo:NIRO Zadrugar.
  5. Kojić, Branislav i Đorđe Simonović (1964). Poljoprivredna arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na času - 5 bodova Grafički rad (preliminarna+ konačna predaja > 10+50 bodova) - 60 bodova I kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova II kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova
Posebna naznaka
Detaljni uslovi o radu na predmetu definisani su posebnim pravilnikom: Pravila o radu na predmetu - Arhitektonsko projektovanje 11 (poljoprivredni objekti) koji se nalazi na zavničnoj veb stranici Fakulteta. Pravila preciznije definišu uslove rada na predmetu (na predavanjima i vježbama), uslove za predaju grafičkog rada, kriterijume ocjenjivanja grafičkog rada, uslove za sticanje potpisa, uslove za polaganje ispita, kriterijume ocjenjivanja teoretskog dijela ispita, način zaključivanja ocjene i načine podnošenja prigovora i molbi. Pravila se po potrebi ažuriraju i unapređuju, a o izmjenama se obavještava prodekan za nastavu.