Навигација

ОА07АП11 - Архитектонско пројектовање 11

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство,Архитектонско пројектовање,Архитектура,Урбанизам
НазивАрхитектонско пројектовање 11
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП11обавезан71П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаУслов за завршни испит: уредно извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1. потпис у индексу; 2. позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета јесте упознавање студента са проблематиком која се бави изучавањем пољопривредних објеката, те њихових карактеристика у односу на локацију, функцију и технолошки процес. Појашњава се одабир просторних структура примјерених овој врсти објеката, а кроз аплицирање одговарајућих конструктивних система, наглашавање карактеристичних архитектонско-обликовних компоненти и елемената. Студентима се приближава филозофија градње ових објеката у макро и микро окружењу, као и њихова интеграција у изграђену и природну околину, све у циљу овладавања методологијом пројектовања ове врсте објеката.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студенти ће бити у могућности да: 1) урбанистички правилно поставе пољопривредне објекте у односу на карактеристике макро и микро локације, 2) да архитектонски пројектују пољопривредне објекте различитих техничко-технолошких захтјева, 3) да архитектонски пројектују пратеће садржаје пољопривредних објеката (мљекару и измузиште, стационар, телиште и стаје за телад и сл.) и 4) да пројектују конструктивне склопове са специфично прилагођеним распонима пољопривредним објектима. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће по завршетку предмета бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама пројектовања пољопривредних објеката и бити способни да их примијене у пројектовању пољопривредних комплекса и фарми великог капацитета.
Садржај предмета
Упознавање са типологијом пољопивредних објеката кроз: 1) анализу принципа и примјера рјешавања пољопривредних комплекса; 2) подјеле пољопривредних објеката; 3) подјеле објеката за држање говеда (стаје за везано држање крава и стаје за невезано/слободно држање крава; 4) анализу функционалних група (стаје за говеда/производна грла, телишта и стаје за телад и младу стоку, измузишта и мљекаре, стационари, објекти за чување и складиштење хране, објекти за складиштење ђубра, помоћни објекти: надстрешнице за механизацију, колске ваге и сл.); 5) анализу типова лежишта, изђубравања, јасала, начина исхране и транспорта хране; 6) преглед критеријума за избор и примјену материјала у обликовању и опремању пољопривредних објеката и 7) архитектонску форму и обликовање пољопривредних објеката.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, теренски рад (обилазак локације и посјета репрезентативној фарми говеда).
Литература
  1. М. Ербез, Б. Важић, Б. Рогић, Л. Е. Руд, Т. Тркуља, К. Е. Бое, В. Јововић, Д. Боројевић (2015). Препоруке за сточаре 2015: смјештај говеда. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци.
  2. Симоновић, Ђорђе (1986). Пољопривредне зграде и комплекси. Београд: Грађевинска књига.
  3. Симоновић, Ђорђе и Милорад Б. Рибар (1993). Уређење сеоских територија и насеља. Београд: ИБИ-Инжењеринг и пројектовање.
  4. Зеремски, Дамјан и Милан Тошић (1989). Силажа и силирање у сточарству. Сарајево:НИРО Задругар.
  5. Којић, Бранислав и Ђорђе Симоновић (1964). Пољопривредна архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на часу - 5 бодова Графички рад (прелиминарна+ коначна предаја > 10+50 бодова) - 60 бодова I колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова II колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова
Посебна назнака
Детаљни услови о раду на предмету дефинисани су посебним правилником: Правила о раду на предмету - Архитектонско пројектовање 11 (пољопривредни објекти) који се налази на завничној веб страници Факултета. Правила прецизније дефинишу услове рада на предмету (на предавањима и вјежбама), услове за предају графичког рада, критеријуме оцјењивања графичког рада, услове за стицање потписа, услове за полагање испита, критеријуме оцјењивања теоретског дијела испита, начин закључивања оцјене и начине подношења приговора и молби. Правила се по потреби ажурирају и унапређују, а о измјенама се обавјештава продекан за наставу.