Navigacija

OA07AP3 - Arhitektonsko projektovanje 3

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje 3
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP3 obavezan 3 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Za pohađanje nastave potrebno je ispuniti predispitne obaveze iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 i 2 Pozitivno ocijenjen grafički rad
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osobenostima jednoporodičnog stanovanja u skladu sa prirodnim, izgrađenim i društvenim kontekstima. Osposobljavanje studenta za primjenu teorijskih znanja za projektovanje kuće kroz praktičan grafički rad u formi idejnog projekta.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti sposoban da: 1) Vlada osnovnim arh.-urb.tipologijama jednoporodičnog stanovanja; 2) Primjenjuje znanja stečena na ovom predmetu na urbanističko projektovanje stambenih naselja; 3) Pravilno pozicionira kuću u odnosu na parcelu; 3) Da predloži dobru organizaciju kuće u odnosu na osnovne kontekste, kao što su prirodna sredina, građeni kontekst i društveni kontekst; 4) Da prepozna i predstavi program jednoporodičnog stambenog objekta; 5) Da dimenzionalno odredi i organizuje prostor kuće u skladu sa važećim prostornim normativima 6) Da uspješno materijalizuje i arhitektonizuje kuću u odnosu na program i okruženje; 7) Da izradi idejni projekat kuće samostalno u cjelosti sa svim pripadajućim prilozima.
Sadržaj predmeta
Porodično stanovanje, ustupanje rezultata prethodne generacije. Porodica, stambena kultura, kategorije i normativi. Razvojni i prostorni nivoi stanovanja u kućama. Porodična kuća - razrada koncepta i elemenata. Organizacija i grupisanje prostora u kući – zoniranje. Sklapanje elemenata kuće u dva ili više nivoa. Uticaj likovne umjetnosti, literature, filozofije na kreaciju. Porodična kuća, autorski manifest arhitekte. Zdrave i energetski prihvatljive kuće. Promjene u razvoju porodičnog stanovanja. Uticaj javnosti, ekonomika građenja i nove tehnologije. Opravdanost unutrašnjeg zoniranja: upotreba uređaja i namještaja. Proširenje porodice i kuće /unutrašnja i vanjska fleksibilnost. Projektovanje kao ishodište i osnova razvoja zdrave porodične zajednice. Globalizacija, regionalizam, zakonski okvir, održiva i ekološki prihvatljiva gradnja.
Metode izvođenja nastave
Interaktivni nastavni proces kroz umjetničke radionice i vježbe.
Literatura
  1. NORBERG-ŠULC, KRISTIJAN. Stanovanje-stanište, urbani prostor, kuća. Građevinska knjiga, Beograd. 1997.
  2. BAYLON, MATE. „I dio uvod u grupisanje“, Stanovanje, Tema 7: Grupisanje, Beograd, 1985, 7-40.
  3. MILENKOVIĆ BRANISLAV, Uvod u arhitektonsku analizu, Građevinska knjiga, Beograd, 1999.
  4. MILENKOVIĆ BRANISLAV, Uvod u arhitektonsku analizu 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1991.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave i aktivnost Projektantski postupak Ispit
Posebna naznaka
Polaganju ispita mogu pristupiti samo studenti čiji je grafički rad pozitivno ocijenjen. Negativno ocijenjen grafički rad podrazumijeva ponovno pohađanje nastave iz predmeta.Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i rade sve zadatke prema dinamici propisanoj semestralnim programom. Završni ispiti su u ispitnim rokovima, u skladu sa propisima.Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20%, za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.