Navigacija

B13633 - Kontrola kvaliteta alkoholnih pića

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS
Naziv Kontrola kvaliteta alkoholnih pića
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B13633 obavezan 6 2P + V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Da omogući studentu sticanje osnovnih naučnih i akademskih sposobnosti i vještina o: sirovinama, uticaju parametara tehnoloških postupaka na kvalitet međufaznih, sporednih i finalnih proizvoda Tehnologije alkoholnih pića; propisima, normativnim aktima i standardima za proizvode ove Tehnologije kao i o specifičnim metodama za kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Poslije realizacije nastave i polaganja ispita student treba biti osposobljen za samostalno planiranje, organizovanje i provođenje odabranih testova i metoda kontrole kvaliteta alkoholnih pića, kao i da pokaže znanja o karakteristikama ovih proizvoda, kako bi mogao samostalno i timski učestvovati u kontroli i upravljanju kvalitetom ovih proizvoda. Takođe, student treba biti upoznat sa propisima, normativnim aktima i standardima za ove proizvode, kako bi samostalno i timski mogao da daje stručno mišljenje i ocjenu kvaliteta ovih proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Uvod u tehnologiju alkoholnih pića; podjela alkoholnih pića; zakonski i tehnički uslovi za proizvodnju alkoholnih pića; kontrola kvaliteta sirovina i pomoćnih materijala; industrijski proces proizvodnje alkohola; dobijanje rafinisanog alkohola i kontrola njegovog kvaliteta; proizvodnja alkoholnih pića (rakije, likeri, džin, rum, votka, viski i dr.); kontrola kvaliteta međufaznih, sporednih i finalnih proizvoda procesa proizvodnje alkoholnih pića; osnove senzornog ocjenjivanja alkoholnih pića.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, studijski istraživački rad, terenska nastava, konsultacije.
  Literatura
  1. 1. R.Lučić: Proizvodnja jakih alkoholnih pića, Nolit, Beograd, 1987.
  2. 2. N.Nikićević, V.Tešević: Jaka alkoholna pića – analitika i praksa, POLJO-KNJIGA D.O.O., Beograd, 2009.
  3. 3. N.Nikićević, V.Tešević: Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet i NIK-PRESS, Beograd, 2012.
  4. 4. Važeća zakonska regulativa (EU, BiH, RS, zemlje iz okruženja)
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Prisustvo na nastavi 10 Seminarski rad 20 Završni ispit 20 Testovi provjere znanja (2) 50 Ukupno bodova 100
  Posebna naznaka
  Nema