Navigacija

P-60 - Srpska politička misao

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Politikologija
Naziv Srpska politička misao
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
P-60 izborni 5 3P + 1V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisana treća godina studija
Ciljevi izučavanja predmeta
Da bismo politikološki razumijevali i tumačili društveno-političke procese u BiH i njenom balkanskom okruženju, složene unutarnacionalne i međuetničke odnose, obilježja srpskog političkog identiteta, političke tradicije i kulture, neophodno je upoznati se sa fundamentalnim političkim idejama, nacionalnim težnjama i državotvornim programima Srba u protekla dva stoljeća. Gdje su korijeni savremenih (ne)sporazuma sa sobom i drugima, kakvi su ideali pokretali državnike, diplomate, političke vođe i partije, kako su najveći politički i kulturni misiloci gledali na unutrašnje državno uređenje, kakvu spoljašnju politiku vodili, kako su zamišljali regionalno udruživanje, kakvim izazovima i iskustvima posvjedočili, kakve političke testamente ostavili nasljednica? Može li se prepoznati ono srpsko stanovište u svakim ideološkim i geopolitičkim tendencijama, kakav je kulturni kontekst uzrokovao političke aktivnosti, kako se formirao, oblikovao i kroz istoriju manifestovao nacionalni obrazac? Koja savremena politička pitanja su ostala otvorena, koji planovi vitalni? Predmet Srpska politička misao obuhvata interdisciplinaran pogled na istraživanje i analiziranje političkih fenomena i procesa na prostoru bivše Jugolavije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje studenata sa raznovrnim političkim idejama, planovima i akcijama koje su obilježile savremenu političku istoriju srpskog naroda, mislima i djelima najznačajnijih ličnosti iz nacionalne političke baštine, u cilju produbljivanja znanja o savremenim političkim procesima i regionalnim odnosima. Očekivani ishod je veće i temeljitije poznavanje nastanka i razvoja političkih ideja i kulturnih zadataka srpskog naroda, nacionalnih stajališta i iskušenja, pouka znamenitih državnika, intelektualaca, programa partija i sl. Kritičko razumijevanje prošlosti.
Sadržaj predmeta
1. nedjelja: Razvoj srpske političke misli do početka 19. vijeka 2. nedjelja: Oslobodilački pokreti i političke ideje Srba u prvoj polovini 19. vijeka 3. nedjelja: Razvoj konzervativne političke misli u Srbiji 4. nedjelja: Politički liberalizam kod Srba – Jovan Ristić i Vladimir Jovanović 6. nedjelja: Socijalističke ideje Svetozara Markovića i Dimitrija Tucovića 7. nedjelja: Ideologija i politika Nikole Pašića. Sloga Srbo-Hrvata 8. nedjelja: Jugoslovenski program – političke i ideološke osnove ujedinjenja 9. nedjelja: Nacionalni pokret Srba u Habsburškoj monarhiji – Svetozar Miletić. Ujedinjena omladina srpska 10. nedjelja: Srpska politička misao u BiH. Borba za autonomiju. Prosvjetni i nacionalni rad 11. nedjelja: Srpska narodna organizacija. Bosanski sabor 12. nedjelja: Politički idealizam i revolucionarna misao članova Mlade Bosne 13. nedjelja: Demokratska stajališta Ljubomira Ljube Davidovića i Milana Grola 14. nedjelja: Komunizam i nacionalizam. Raspad SFRJ 15. nedjelja: Republika Srpska. Politika identiteta i nacionalna misao u BiH. Dejtonski sporazum
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. Interaktivno učenje po grupama. Prikazivanje video meterijala i dokumentarnih filmova. Seminari iz literature. Pisani seminarski radovi. Usmeni komentari i kraće prezentacije na času. Konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja vršće se tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza /dva kolokvijuma po 20 bodova, aktivnosti tokom nastave i vježbi, referati, seminarski radovi, kao i urednog i aktivnog pohađanja predmeta (5 bodova). Usmeni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova. - Vuković, Đ. (2018). Predstraža slave i plača, srpsko pitanje u BiH prije i poslije Jugoslavije. Banja Luka: Fakultet političkih nauka, Beograd: Institut za političke studije - Ković, M. (2015). Srbi 1903–1914; Istorija ideja. Beograd: Klio - Simeunović, Dragan (2003). Novovekovne političke ideje kod Srba. Beograd: Institut za političke studije
Posebna naznaka
P-60