Navigacija

MEE16EGM - Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu
Naziv Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MEE16EGM izborni 2 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Student treba da usvoji osnovna znanja iz oblasti arhitekture, građevinarstva i fizike koji su relevantni za održivu i energetski efikasnu izgradnju zgrada. Osim osobina i performansi konvencionalnih (tradicionalnih) materijala u arhitekturi, studentima će se ukazati i na savremene materijale i strukture koje direktno utiču na energetsku efikasnost zgrada.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će ovladati potrebnim znanjima iz fizike zgrade, arhitekture i građevinarstva, odnosno fizičkim parametrima materijala koji su relevantni pri građenju energetski efikasnih zgrada, konvencionalnim i inovativnim materijalima. Studenti će saznati i o parametrima materijala koji su značajni za održivo građenje i uopšte za globalne klimatske promjene – procjenjena ugrađena energija - neobnovljiva i emisija CO2 u životnom ciklusu materijala na prirodno okruženje od postanka do završetka upotrebe (odlaganja na otpad ili ponovnog korištenja (LCA – Life Cycle Assessment) – parametara koji se unose u deklaracijama materijala (proizvoda) o uticaju na životnu sredinu (EPD-Environmental Product Declaration).
Sadržaj predmeta
Karakteristike materijala. Elementi konvencionalne toplotne neprovidne izolacije. Elementi transparentne izolacije – nisko emisiona zastakljenja, zastakljenja staklima specijalnih karakteristika. Inovativna toplotna izolacija – transparentna termoizolacija i vakuum izolacioni paneli. Procjena životnog ciklusa materijala i deklaracija materijala o uticaju na životnu sredinu. Tržište građevinskih materijala značajnih za energetsku efikasnost u EU, u okruženju i dostupnost istih, kao i proizvodnja u Bosni i Hercegovini. Primjeri deklaracija o usklađenosti materijala u EU i Bosni i Hercegovini, kao i primjeri deklaracija materijala o uticaju na životnu sredinu u EU.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije, izrada domaćih zadataka i seminarskog rada, pismeni i usmeni ispit.
Literatura
  1. Hegger, M., Auch-Schwelk V., Fuchs M. and Rosenkranz T., Construction Materials Manual, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006.
  2. Schittich, C., In Detail: Building Skins, new enlarged edition, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006
  3. Schittich, C., Staib G., Balkow D., Schuler M. and Sobek W., Glass Construction Manual, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1999.Wigginton, M. Glass in Architecture, London: Phaidon Press Ltd, 1996.
  4. Berge, B., The Ecology of Building materials (second edition), Oxford: Architectural Press, 2009.
  5. Hegger, M., Fuchs M., Stark T. and Zeumer M., Energy Manual: sustainable architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2008.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije, izrada domaćih zadataka i seminarskog rada, pismeni i usmeni ispit.
Posebna naznaka
-