Navigacija

R1IPP18 - Izrada podzemnih prostorija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Rudarstvo
Naziv Izrada podzemnih prostorija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
R1IPP18 izborni 5 3P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Mehanika stijena i tla Passed exams
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj kursa je da studente rudarstva upozna sa osnovama rudarske struke i nauke.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student će biti osposobljen za: brzu i laku nadgradnju stečenog znanja; sposobnost analize i sinteze; sposobnost planiranja i organizovanja; sposobnost dobijanja i analiziranja informacija; sposobnost rješavanja problema i odlučivanja; opšte poznavanje i razumijevanje tehnoloških procesa podzemne ekploatacije; kao i detaljno poznavanje tehnološkog procesa izrade i podrgađivanja rudarskih prostorija; ovladavanje tehnikama projektovanja rudnika sa podzemnom eksploatacijom, organizacijom rada, rukovođenjem i upravljanjem sistemima; ovladavanje vještinama projektovanja i izrade podzemnih prostorija, kao i objekata specijalne namjene; razvoj navika za permanentnim informisanjem, praćenjem i primjenom novina u struci.
Sadržaj predmeta
Opšte napomene i klasifikacija podzemnih prostorija. Dezintegracija stijenskog masiva bez upotrebe eksploziva. Bušenje minskih bušotina. Miniranje. Utovar i transport iskopine pi izradi podzemnih prostorija. Podgrađivanje, podzemni pritisak. Rudnička podgrada (drvo, metal , beton i prskani beton). Ankerska podgrada podzemnih prostorija. Metode i postupci izrade horizontalnih rudničkih prostorija. Izrada horizontalnih rudničkih prostorija u čvrstoj sredini. Izrada horizontalnih rudničkih prostorija u slaboj sredini. Metode i postupci izrade vertikalnih i kosih rudničkih prostorija. Izrada vertikalnih i kosih rudničkih prostorija. Izrada vertikalnih i kosih rudničkih prostorija odozdo na gore.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije.
Literatura
  1. S. Majstorović, Izrada podzemnih prostorija, Rudarski fakultet Prijedor, 2013
  2. M. A. Kobliška, Opšti rudarski radovi , Građevinska knjiga Beograd , 1973.
  3. P. Jovanović, Izrada podzemnih prostorija velikog profila , Građevinska knjiga 1978
  4. . P. Jovanović, Projektovanje i proračun podgrade horizontalnih podzemnih prostorija , RGF Beograd 1994
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave i aktivnosti na nastavi 5 bodova Seminarski rad 10 bodova Kolokvijum I i II 20+20 bodova 45 bodova
Posebna naznaka
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, da rade vježbe, polože kolokvijume i završni ispit.