Навигација

Р1ИПП18 - Израда подземних просторија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмРударство
НазивИзрада подземних просторија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р1ИПП18изборни53П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Механика стијена и тлаPassed exams
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ курса је да студенте рударства упозна са основама рударске струке и науке.
Исходи учења (стечена знања)
Студент ће бити оспособљен за: брзу и лаку надградњу стеченог знања; способност анализе и синтезе; способност планирања и организовања; способност добијања и анализирања информација; способност рјешавања проблема и одлучивања; опште познавање и разумијевање технолошких процеса подземне екплоатације; као и детаљно познавање технолошког процеса израде и подргађивања рударских просторија; овладавање техникама пројектовања рудника са подземном експлоатацијом, организацијом рада, руковођењем и управљањем системима; овладавање вјештинама пројектовања и израде подземних просторија, као и објеката специјалне намјене; развој навика за перманентним информисањем, праћењем и примјеном новина у струци.
Садржај предмета
Опште напомене и класификација подземних просторија. Дезинтеграција стијенског масива без употребе експлозива. Бушење минских бушотина. Минирање. Утовар и транспорт ископине пи изради подземних просторија. Подграђивање, подземни притисак. Рудничка подграда (дрво, метал , бетон и прскани бетон). Анкерска подграда подземних просторија. Методе и поступци израде хоризонталних рудничких просторија. Израда хоризонталних рудничких просторија у чврстој средини. Израда хоризонталних рудничких просторија у слабој средини. Методе и поступци израде вертикалних и косих рудничких просторија. Израда вертикалних и косих рудничких просторија. Израда вертикалних и косих рудничких просторија одоздо на горе.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације.
Литература
  1. С. Мајсторовић, Израда подземних просторија, Рударски факултет Приједор, 2013
  2. М. А. Коблишка, Општи рударски радови , Грађевинска књига Београд , 1973.
  3. П. Јовановић, Израда подземних просторија великог профила , Грађевинска књига 1978
  4. . П. Јовановић, Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија , РГФ Београд 1994
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе и активности на настави 5 бодова Семинарски рад 10 бодова Колоквијум I и II 20+20 бодова 45 бодова
Посебна назнака
Студенти су обавезни да похађају наставу, да раде вјежбе, положе колоквијуме и завршни испит.