Navigacija

R1OUR - Odvodnjavanje u rudarstvu

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Rudarstvo
Naziv Odvodnjavanje u rudarstvu
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
R1OUR obavezan 7 2P + 2V 4.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz hidrotehnike kao i sa tehnikom i tehnologijom sistemima odvodnjavanja - opremom i hidrotehničkim objektima za odvodnjavanje u podzemnim rudnicima i površinskim kopovima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Praktična i teoretska osposobljenost za izbor najboljih tehničkih rješenja u sistemu odvodnjavanja podzemnih rudnika i površinskih kopova. Poznavanje opreme za odvodnjavanje rudnika. Osposobljenost za planiranje i izradu projekata odvodnjavanja rudnika. Upoznavanje sa sigurnosno-ekonomskim aspektima odvodnjavanja rudnika.
Sadržaj predmeta
Osnove hidrologije, hidraulike, hidrogeologije i dinamike podzemnih voda. Slivne površine, padavine, vodostaj i oticaj. Hidrostatički pritisak. Hidrodinamika. Strujanje tečnosti. Hidraulički otpori. Gubici na trenju. Lokalni gubici. Fizička svojstva stijenskih masa. Hidrogeološka svojstva stijena. Sposobnost upijanja vode. Izdašnost i propustljivost. Slobodne podzemne vode. Izdani. Kretanje podzemne vode. Bunari. Karakteristike i vrste bunara. Proračuni količine vode koja pritiče u bunare. Priliv vode u rudničke prostorije.vertikalne, kose i horizontalne prostorije. Organizacija odvodnjavanja rudnika. Prirodno i mehaničko odvodnjavanje. Sprečavanje prodora vode u rudnike. Sprovodni filteri. Sprečavanje pritoka vode baražama. Vrste baraža, proračun i njihova izgradnja. Hidrotehnički objekti za odvodnjavanje rudnika. Kanali, taložnici i vodosabirnici. Pumpne komore. Pumpno postrojenje. Proračun pumpnog postrojenja. Rudničke pumpe. Princip odvodnjavanja površinskih kopova. Metode i sistemi odvodnjavanja. Analiza uslova odvodnjavanja kopova i odlagališta. Određivanje pritoka vode u kop. Objekti za zaštitu kopa od površinskih i podzemnih voda. Hidrotehnički objekti za dreniranje. Vrste drenažnih sistema. Vertikalni drenažni objekti. Horizontalni drenažni objekti. Zaštita podzemnih voda primjenom ekrana. Vrste i načini izgradnje ekrana. Infuzioni i injekcioni ekrani. Projekat odvodnjavanja.
Metode izvođenja nastave
Izvođenje nastave se odvija kroz teorijska predavanja, računske vježbe, izradu seminraskog rada i kolokvijume/testove. Takođe za studente su predviđene kao dodatni vid učenja i konsultacije sa nastavnikom i asistentom.
Literatura
  1. M. Ivković, Praktikum sa zbirkom zadataka iz odvodnjavanja, Prijedor, 2006.
  2. V. Jovičić, A. Čović, Odvodnjavanje rudnika, RGF-Beograd, 1985.
  3. R. Simić, D. Mršović, V. Pavlović, Odvodnjavanje površinskih kopova, RI-Beograd, 1984.
  4. Z. Ljubić,Z. Stojković, Odvodnjavanje rudnika, TF u Boru Univerzitet u Beogradu, 2006.
  5. V. Pavlović, T. Šubaranović, D. Polomčić, Sistemi odvodnjavanja Površinskih kopova, RGF-Beograd, 1985
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 5 bodova Aktivnost na nastavi 5 bodova Seminarski rad 10 bodova Kolokvijum I i II 15+15 bodova Završni ispit 50 bodova
Posebna naznaka
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, da rade vježbe, polože kolokvijume i završni ispit.