Навигација

Р1ОУР - Одводњавање у рударству

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмРударство
НазивОдводњавање у рударству
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р1ОУРобавезан72П + 2В4.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима из хидротехнике као и са техником и технологијом системима одводњавања - опремом и хидротехничким објектима за одводњавање у подземним рудницима и површинским коповима.
Исходи учења (стечена знања)
Практична и теоретска оспособљеност за избор најбољих техничких рјешења у систему одводњавања подземних рудника и површинских копова. Познавање опреме за одводњавање рудника. Оспособљеност за планиранје и израду пројеката одводњавања рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводњавања рудника.
Садржај предмета
Основе хидрологије, хидраулике, хидрогеологије и динамике подземних вода. Сливне површине, падавине, водостај и отицај. Хидростатички притисак. Хидродинамика. Струјање течности. Хидраулички отпори. Губици на трењу. Локални губици. Физичка својства стијенских маса. Хидрогеолошка својства стијена. Способност упијања воде. Издашност и пропустљивост. Слободне подземне воде. Издани. Кретање подземне воде. Бунари. Карактеристике и врсте бунара. Прорачуни количине воде која притиче у бунаре. Прилив воде у рудничке просторије.вертикалне, косе и хоризонталне просторије. Организација одводњавања рудника. Природно и механичко одводњавање. Спречавање продора воде у руднике. Спроводни филтери. Спречавање притока воде баражама. Врсте баража, прорачун и њихова изградња. Хидротехнички објекти за одводњавање рудника. Канали, таложници и водосабирници. Пумпне коморе. Пумпно постројење. Прорачун пумпног постројења. Рудничке пумпе. Принцип одводњавања површинских копова. Методе и системи одводњавања. Анализа услова одводњавања копова и одлагалишта. Одређивање притока воде у коп. Објекти за заштиту копа од површинских и подземних вода. Хидротехнички објекти за дренирање. Врсте дренажних система. Вертикални дренажни објекти. Хоризонтални дренажни објекти. Заштита подземних вода примјеном екрана. Врсте и начини изградње екрана. Инфузиони и ињекциони екрани. Пројекат одводњавања.
Методе извођења наставе
Извођење наставе се одвија кроз теоријска предавања, рачунске вјежбе, израду семинраског рада и колоквијуме/тестове. Такође за студенте су предвиђене као додатни вид учења и консултације са наставником и асистентом.
Литература
  1. М. Ивковић, Практикум са збирком задатака из одводњавања, Приједор, 2006.
  2. В. Јовичић, А. Човић, Одводњавање рудника, РГФ-Београд, 1985.
  3. Р. Симић, Д. Мршовић, В. Павловић, Одводњавање површинских копова, РИ-Београд, 1984.
  4. З. Љубић,З. Стојковић, Одводњавање рудника, ТФ у Бору Универзитет у Београду, 2006.
  5. В. Павловић, Т. Шубарановић, Д. Поломчић, Системи одводњавања Површинских копова, РГФ-Београд, 1985
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 бодова Активност на настави 5 бодова Семинарски рад 10 бодова Колоквијум I и II 15+15 бодова Завршни испит 50 бодова
Посебна назнака
Студенти су обавезни да похађају наставу, да раде вјежбе, положе колоквијуме и завршни испит.