Navigacija

OS07UPP - Upravno pravo (opšti i posebni dio)

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Pravo
Naziv Upravno pravo (opšti i posebni dio)
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OS07UPP obavezan 5 4P + 2V 8.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
Ovaj predmet ima cilj da upozna studente sa pojmovnim određenjem uprave kao složene i dinamične društvene pojave. Tempo promjena u ovoj oblasti je ubrzan, posebno ako se ima u vidu da uprava sve više postaje organizator i koordinator niza poslova u vezi sa ostvarivanjem egzistencijalnih i razvojnih ciljeva društva. Upravno pravo kao normativna disciplina pokriva upravu, te sa tog stanovišta treba da upozna studente sa organizacijom, sadržinom i kontrolom rada upravne vlasti.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti se osposobljavaju za razumjevanje principa i propisa upravnog prava o organizaciji, sadržini i kontroli rada organa uprave, upravnih organizacija, organa jedinica lokalne samouprave i drugih vršilaca na osnovu zakona povjerenih javnih ovlaštenja.
Sadržaj predmeta
Pojam, organizacija i funkcija uprave. Uprava u organizacionom i funkcionalnom smislu. Pojam i predmet upravnog prava. Nastanak i razvoj upravnog prava. Upravno-pravni odnos. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava. Izvori upravnog prava, materijalni i formalni izvori. Kontrola uprave. Oblici kontrole. Vršioci upravne djelatnosti. Kadrovi uprave. Vršioci poslova uprave na lokalnom nivou. Odnos državne uprave i drugih državnih organa, građana i drugih subjekata. Nedržavna uprava. Javne službe. Djelatnost i funkcije organa javne uprave. Akti uprave, pojam i klasifikacija. Upravni akti, materijalni akti, upravni propisi i upravni ugovori. Pogrešni upravni akti. Neispravni, nezakoniti. Uklanjanje pogrešnih upravnih akata iz pravnog poretka. Odnosi između opšteg i posebnog dijela upravnog prava. Posebne upravne situacije u oblasti odbrane. Posebne upravne situacije u oblasti unutrašnjih poslova. Policija u pravnoj državi. Organizacija i funkcije policije. Granična policija. Državna agencija za istrage i zaštitu. Organizacija funkcije policije u RS. Lični status građana, državljanstvo, lično ime, prebivalište i boravište. Posebne upravne situacije u oblastima vaspitanja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i kulture. Upravno-pravni odnosi i javna dobra. Državna imovina i imovina drugih javnih subjekata. Javna dobra. Upravno ograničavanje svojine.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe i obrada samostalnih radova studenata. Upoznavanje studenata sa radom uprave putem posjete lokalnoj i republičkoj upravi. Konsultacije.
Literatura
  1. Petar Kunić, Upravno pravo – drugo izdanje, Pravni fakultet, Banja Luka, 2010;
  2. Petar Kunić, Upravno pravo -posebni dio, Pravni fakultet, Banja Luka, 2008.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja vrši se u skladu sa Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.