Navigacija

OS11PUP - Posebni upravni postupci

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Pravo
Naziv Posebni upravni postupci
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OS11PUP izborni 8 3P + 1V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je da studenti steknu ne samo osnovna, već i šira teorijska i praktična znanja o značaju, sadržini i specifičnostima pojedinih posebnih upravnih postupaka u pravu Republike Srpske i da se na taj način osposobe za rad kako u pojedinim upravnim, tako i neupravnim oblastima društvenog života u kojima se ti postupci primjenjuju.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanjem teorijskih i praktičnih znanja iz ovog nastavnog predmeta studenti će biti osposobljeni da obavljaju odgovarajuće upravno pravne poslove, u prvom redu poslove proceduralnog karaktera, i to u onim oblastima privrednog i društvenog života u kojima se pravila pojedinih upravnih procedura prevashodno primjenjuju.
Sadržaj predmeta
Pojam, predmet, sadržina i struktura upravnopravne grane u našem pravnom sistemu. Opšte upravno pravo i posebno upravno pravo. Odnos posebnog upravnog prava i drugih grana prava. Izvori posebnog upravnog prava u Republici Srpskoj. Pojam, predmet i sadržina posebnog upravnog prava. Posebno upravno procesno pravo kao dio posebnog upravnog prava. Odnos posebnih postupaka i opšteg upravnog postupka. Posebni upravni postupci u oblasti unutrašnjih poslova. Carinski postupci. Poreskipo stupci. Eksproprijacioni postupak. Inspekcijski postupci. Upravni postupci u porodičnim odnosima. Postupak izbora akademskog osoblja.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, praktični rad kroz simulovane vježbe koje se izvode uz angažavanje stručnjaka iz prakse.
Literatura
  1. Mirjana Rađenović, Pravo posebnih upravnih postupaka, Pravni fakultet, Banja Luka, 2009.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja vrši se u skladu sa Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.