Navigacija

mr Milica Lukač
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zoologiju, evoluciju i genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Evoluciona biologija viši asistent 26. mart 2020.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MK:AO-03 Osnovi evolucione biologije

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13BSŽ001 Biologija populacija i nauka o vrsti
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS217 Organska evolucija
1C07BOS250 Hidroekologija i zaštita kopnenih voda
1C07BOS253 Biologija populacija
1C07EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C09EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C13EOS1092 Ekologija i zaštita voda
1C13EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Toward the conservation of the endemic monotypic fish genus Aulopyge from the Balkan Dinaric karst: Integrative assessment of introduced and natural population

  DOI https://doi.org/10.1002/ece3.7108
  Časopis Ecology and evolution
  Godina 2021
  Autori Jasmina Ludoški, Ljubinka Francuski, Milica Lukač, Radoslav Dekić i Vesna Milankov
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 688
  Strana do 699
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.7108

  Fine scale population structure of hoverfy pollinator, Eristalis arbustorum: an integrative study

  DOI 0.1007/s10841-019-00202-5
  Časopis JOURNAL OF INSECT CONSERVATION
  Godina 2019
  Autori Francuski Ljubinka, Jasmina Ludoški, Milica Lukač i Vesna Milankov
  Volumen 23
  Broj 5-6
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://doi.org/10.1007/s10841-019-00202-5

  Integrative study of population structure of Telestes dabar, the strictly endemic cyprinid species from the Dinaric karst on the Balkan Peninsula

  DOI 10.1007/s10344-019-1302-6
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH
  Godina 2019
  Autori Ljubinka Francuski, Jasmina Ludoški, Milica Lukač, Radoslav Dekić i Vesna Milankov
  Volumen 65
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://doi.org/10.1007/s10344-019-1302-6

  UTICAJ SALINITETA NA MORFOLOGIJU RAZVOJNIH FORMI ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač i Branka Bilbija
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 227
  Strana do 235
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup71.pdf

  First record of Haemaphysalis concinna Koch, 1844. (Acari: Ixodidae) in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2014
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 89
  Strana do 91
  Veb adresa https://www.biotaxa.org/em/article/view/8122

  Morfometrijske karakteristike eritrocita Telestes metohiensis (Steindachner, 1901)

  Časopis Veterinaria
  Godina 2012
  Autori Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Milica Lukač i Josip Krnić
  Strana od 115
  Strana do 127

Radovi sa skupova

  Assessment of conservation units of the endemic and vulnerable cyprinid species from the karst field of Eastern Herzegovina.

  Naučni skup Intrenational Rufford Small Grants Conference “Explore and protect the natural beauty of Balkans”
  Publikacija Abstract book-Intrenational Rufford Small Grants Conference “Explore and protect the natural beauty of Balkans”
  Godina 2018
  Autori Milica Lukač
  Strana od 27
  Veb adresa https://www.rufford.org/files/Serbia%20Conference%202018.pdf

  MOLECULAR VARIABILITY AND IDENTIFICATION OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) AND TELESTES DABAR BOGUTSKAYA, ZUPANCIC, BOGUT & NASEKA, 2012

  Naučni skup 1st Southeast European Ichthyological Conference (SEEIC 2017)
  Godina 2017
  Autori Milica Lukač, Ljubinka Francuski, Radoslav Dekić i Vesna Milankov
  Veb adresa https://www.seeic.eu/sites/default/files/2017-seeic-book-of-abstracts_v2.pdf

  Vulnerability and conservation importance of endemic fish species Telestes metohiensis in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Rufford Small Grants Conference in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač, Maja Mandić i Branka Bilbija

Knjige

  Biologija za 4. razred gimnazije opsti i prirodno-matematicki smjer

  Izdavač Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Istocno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-295-8
  Godina 2017
  Autori Stojko Vidović, Vanja Tomic, Dragana Šnjegota, Irina Milovac i Milica Lukač
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

Projekti

Komparativna istraživanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Istraživanja u okviru ovog projekta imaju za zadatak da ustanove distribuciju, brojnost te odabrane morfometrijske i fiziološke (hematološke) parametre većeg broja autohtonih i endemičnih vrsta riba iz vodotoka na području Republike Srpske. Takođe, paraleleno sa pomenutim istraživanjima vezanim za ihtiofaunu vršiće se i analiza kvaliteta vode odabranih vodotoka na bazi fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Broj projekta 0830912
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Nina Janjić
Sanja Karajlić
prof. dr Živojin Erić
Branka Bilbija, ma
mr Milica Lukač
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friščić
prof. dr Maja Manojlović
Dragana Dekić
prof. dr Svjetlana Lolić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 04.09.2020.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM