Navigacija

prof. dr Milorad Maksimović
redovni profesor

051/308-026
051/434-376 lok 138
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
reakcijsko inženjerstvo redovni profesor 24. decembar 2009.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effect of Various Formulations onto Turbine Oil Compatibility

  DOI DOI: 10.26855/ea.2022.06.008
  Časopis Engineering Advances
  Godina 2022
  Autori Mirko Petković, Petković Valentina, Pero Dugić, Tatjana Botić, Milorad Maksimović i Zoran Petrović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 88
  Strana do 100
  Veb adresa https://www.hillpublisher.com/journals/ea/

  The selection of technologies in the water management sector in Bosnia and Herzegovina for the reduction of GHG emissions by using backcasting and the assessment methods for technology needs

  DOI 10.5937/SavTeh1901019V
  Časopis Advanced technologies
  Godina 2019
  Autori Đorđe Vojinović i Milorad Maksimović
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 26

  Ekonomska analiza postrojenja za proizvodnju biodizela

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Borislav Malinović, Milorad Maksimović i Jovo Mandić
  Broj 5
  Strana od 35
  Strana do 44

  Uticaj parametara na iskorištenje bazno katalizovane reakcije transesterifikacije

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Novak Damjanović, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Tatjana Botić i Borislav Malinović
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 70
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2009_B_1_Casopis_1_jun_09.pdf

  Uticaj primjesa na uklanjanje hroma iz štavnih otpadnih voda postupkom jonske izmjene

  DOI ---
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović, Petar Gvero i Dijana Drljača
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  MATEMATIČKO MODELOVANJE SUŠENJA PILJEVINE U TROPROLAZNOJ ROTACIONOJ SUŠARI

  Časopis Journal of Engineering & Processing Management
  Godina 2009
  Autori Saša Papuga, Milorad Maksimović i Pero Petrović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 114
  Strana do 125

  Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from Sea Water

  DOI ----
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić, Đorđe Vojinović i Jovo Mandić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.journalepm.org/

  Uticaj jona srebra i olova na biorazgradljivost otpadnih voda papirne industrije

  DOI ----
  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Darko Bodroža i Milorad Maksimović
  Broj 47
  Strana od 71
  Strana do 77

  Gravitational Sedimentation – an Efficient Chromium Removal Method from the Tanning Industry Wastewaters

  DOI 10.2298/APT0839121V
  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Petar Gvero i Milorad Maksimović
  Broj 39
  Strana od 121
  Strana do 129
  Veb adresa http://tehnol.ns.ac.yu/

  Upotreba inhibitora u rastvorima za nagrizanje metala na bazi kiselina

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Borislav Malinović i Saša Papuga
  Broj 46
  Strana od 105
  Strana do 110

  Ispitivanje eksplozijom ostvarenog međuspoja bimetala Al/čelik

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Borislav Malinović, Savo Rističević, Đurađ Davidović, Ranko Zrilić, Milorad Maksimović, Miomir Pavlović, Marko Davidović i Mihajlo Mitrić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 26

  Koagulacija i flokulacija u procesu pripreme vode za piće na pilot postrojenju

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2005
  Autori Ilisic Gordana, Milorad Maksimović i Đorđe Vojinović
  Broj 59
  Strana od 279
  Strana do 284

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga i Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Design and manufacture of hydraulic pumps (water) attack (hidraulic ram pump)

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Slobodan Bunić, Milorad Maksimović, Borislav Malinović i Melenta Lakić
  Strana od 431
  Strana do 438

  Zavisnost pogonske snage od tipa i broja obrtaja mješača u laboratorijskim mješalicama

  Naučni skup XI Savjetovanje hemicara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Zbornik radova, Banjaluka, 2016, 186-193
  Godina 2016
  Autori Milena Kordic, Milorad Maksimović i Đorđe Vojinović

  Komparativne vrijednosti ekonomskih parametara različitih energenata za proizvodnju toplotne energije u gradsknim toplanama

  Naučni skup XI Savjetovanje hemicara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Zbornik radova, Banjaluka, 2016, 130-137
  Godina 2016
  Autori Marko Knezevic, Milorad Maksimović i Đorđe Vojinović

  OSIGURANJE KVALITETA REZULTATA ISPITIVANJA UČEŠĆEM U PROGRAMU MEĐULABORATORIJSKOG ISPITIVNJA

  Naučni skup H Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mirko Petković, Pero Dugić, Milorad Maksimović, Tatjana Mirković i Valentina Petković
  Strana od 71
  Strana do 81

  KVALITET REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

  Naučni skup III International Congress "Engineering, Environment and Materials in Processing Industry"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mirko Petković, Tatjana Mirković, Pero Dugić, Milorad Maksimović i Zoran Petrović
  Strana od 497
  Strana do 507

  Simulacija sagorijevanja prirodnog gasa upotrebom redukovanog modela hemijske kinetike

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović, Sreten Lekić i Petar Gvero
  Strana od 187
  Strana do 196

  Matematičko modelovanje procesa sagorijevanja prirodnog gasa za potrebe CFD modelovanja

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović i Petar Gvero
  Strana od 176
  Strana do 186

  Neke mogućnosti korišćenja opasnog otpada (mulja) nakon galvanizacije

  Naučni skup XIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2011
  Autori Slobodan Bunić, Milena Marković, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Borislav Malinović i Veljko Đukić
  Strana od 451
  Strana do 456

  Procesna simulacija i analiza profitabilnosti postrojenja za proizvodnu biodizela

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2010
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Slobodan Bunić i Novak Damjanović
  Strana od 493
  Strana do 510

  Jonska izmjena - efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup Metalni i nemetalni materijali (proizvodnja-osobine-primjena)
  Publikacija Proceedings
  Godina 2008
  Autori LJiljana Vukić, Petar Gvero, Milorad Maksimović i Dijana Drljača
  Strana od 581
  Strana do 586

  Uticaj graditelja kompleksa u galvanskim otpadnim vodama na njihovu obradu (dio I)

  Naučni skup X YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2008
  Autori Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Slobodan Bunić i Borislav Malinović
  Strana od 106
  Strana do 113

  Jonska izmjena – efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup VII naučno/stručni simpozijum sa međunarodnim učeščem „Metalni i nemetalni materijali"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović i Petar Gvero
  Strana od 581
  Strana do 586

  Termička obrada mulja iz galvanskih otpadnih voda i njegova upotreba kao sekundarne sirovine

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2006
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Slobodan Bunić i Borislav Malinović
  Strana od 188
  Strana do 189

  Dvostrano plakiranje čelika sa nerđajućim čelikom te obrada istog valjanjem

  Naučni skup VIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Veljko Đukić, Borislav Malinović, Savo Rističević, Branko Ušćumlić, Ranko Zrilić, Jovo Mandić, Mladen Todić i Milorad Maksimović
  Strana od 349
  Strana do 355

Knjige

  Proračun i dimenzionisanje operacijskih aparata u procesnoj industriji i ekološkom inženjerstvu

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-28-9
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović i Ljiljana Vukić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 342

  Praktikum za laboratorijske vježbe iz Tehnoloških operacija

  Izdavač Tehnoloski fakultet
  ISBN 978-99938-54-19-7
  Godina 2007
  Autori Milorad Maksimović i Đorđe Vojinović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 143