Navigacija

doc. mr Dijana Drljača
docent

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 159
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra hemijske tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganske hemijske tehnologije docent 24. septembar 2020.
Neorganske hemijske tehnologije viši asistent 27. april 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGH07KV Kvalitet vode

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M21013 Priprema vode za piće
M21014 Priprema vode za potrebe industrije
M21015 Tehnologija malternih veziva
M21016 Bazni neorganski procesi i mineralna đubriva
Akademske studije prvog ciklusa
B14714 Kontrola kvaliteta vode za piće
B14715 Kontrola kvaliteta industrijske vode
B14716 Kontrola kvaliteta otpadnih voda
B14823 Tehnologija vode i otpadnih voda u prehrambenoj industriji
B14834 Kontrola kvaliteta vode za piće
B23625 Tehnologija vode
B24702 Neorganska hemijska tehnologija I
B24708 Tehnologija keramičkih proizvoda
B24709 Hemija i tehnologija neorganskih malternih veziva
B24721 Neorganske hemijske tehnologije
B24802 Neorganska hemijska tehnologija II
B24822 Tehnologija neorganskih materijala

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HNS407 Industrijska hemija
1C07HOS407 Industrijska hemija
1C07HOS422 Hemija voda i otpadnih voda
1C16HOS1124 Industrijska hemija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uklanjanje amonijum – jona zeolitima sintetizovanih alkalnim fuzionim postupkom od različitih vrsta letećeg pepela

  DOI doi.org/10.2298/HEMIND190211022D
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2019
  Autori Dijana Drljača, Snežana Maletić i Božo Dalmacija
  Volumen 73
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 264
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/

  Characterization of raw materials and final product in the cement production

  Časopis Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Duško Đukić, Dragica Lazić, Dijana Drljača i Mugdin Imamović
  Volumen 51
  Strana od 47
  Strana do 52

  Analiza uticaja sastava sirovine na energetsku vrijednost drvnog peleta na prostoru Bosne i Hercegovine

  DOI 10.7251/GHTE1612017B
  Časopis Glanik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Broj 12
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

  Biološko uklanjanje amonijum jona iz vode za piće

  DOI 10.7251/GHTE1612009D
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić i Slobodanka Zorić
  Volumen 12
  Strana od 9
  Strana do 16

  Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa

  DOI --
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 312
  Veb adresa www.sitzam.org.rs

  Uticaj primjesa na uklanjanje hroma iz štavnih otpadnih voda postupkom jonske izmjene

  DOI ---
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović, Petar Gvero i Dijana Drljača
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Ocjena rada energetskog postrojenja u fabrici papira „ENERGOBLOK SHP CELEKS“

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Saša Dunović, Zora Popović i Dijana Drljača
  Volumen 46
  Strana od 59
  Strana do 66

  Uticaj taložnog sredstva na efekte incineracije kod rekuperacije hroma iz štavnih otpadnih voda

  DOI ----
  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Vukić i Dijana Drljača
  Broj 46
  Strana od 39
  Strana do 45

  Kiselinska hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić i Dijana Drljača
  Volumen 44
  Strana od 228
  Strana do 236

  Primjena mjenjača jona sa neutralnom izmjenom kod pripreme napojne vode

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Dijana Krnetić, Zora Popović i LJiljana Vukić
  Volumen 43
  Strana od 47
  Strana do 51

Radovi sa skupova

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Naučni skup 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2020
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj

  ISTRAŽIVANJE SPECIFIČNOSTI SAGORJEVANJA PELETA PROIZVEDENIH OD RAZLIČITIH MATERIJALA U MALIM KUĆNIM LOŽIŠTIMA

  Naučni skup VII regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE
  Publikacija Zbornik Apstrakata
  Godina 2019
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik i Slobodan Rakulj
  Strana od 238
  Strana do 244

  Uticaj kvaliteta sirove vode na tehnološki proces pripreme napojne vode

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Duško Đukić, Ljiljana Vukić i Dijana Drljača
  Strana od 238
  Strana do 251

  Ponašanje cinka u Bayer-ovom procesu proizvodnje glinice

  Naučni skup XII savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, XII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Teslić
  Godina 2018
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Dijana Drljača i Radislav Filipović
  Strana od 230
  Strana do 237

  Efekat primjene CO2 u procesu pripreme vode za piće

  Naučni skup XVII međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2017
  Autori Slobodanka Zorić, Milena Bečelić-Tomin, Božo Dalmacija, Dijana Drljača, Miroslava Maričić, Miljana Miljanović i Sandra Bešlagić
  Strana od 98
  Strana do 104

  ODREĐIVANJE ANJONSKI AKTIVNIH MATERIJA U KOMERCIJALNIM SREDSTVIMA ZA PRANJE

  Naučni skup V MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMSR15011440S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić, Marija Vukobrad i Dijana Drljača
  Strana od 1440
  Strana do 1449

  Karakterizacija glina sa površinskog kopa rudnika uglja iz Ugljevika

  Naučni skup XI Konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Mitar Perušić, Gordana Ostojić i Dijana Drljača
  Strana od 204
  Strana do 215

  CARACTERIZATION OF CLAYS FROM UGLJEVIK COAL SURFACE MINE

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Mitar Perušić, Gordana Ostojić i Dijana Drljača
  Strana od 57
  Strana do 57

  ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON ENERGY VALUE OF WOOD PELLETS IN THE TERITORY OF BiH

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Strana od 50
  Strana do 50

  BIOLOGICAL REMOVAL AMMONIUM IONS FROM DRINKING WATER

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić i Slobodanka Zorić
  Strana od 52
  Strana do 52

  IZLUŽIVANJE TEŠKIH METALA IZ UZORAKA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA TERMOELEKTRANA

  Naučni skup IV međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, LJiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Izluživanje teških metala iz uzoraka elektrofilterskog pepela termoelektrana

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Primjena fizičko-hemijskih postupaka kod uklanjanja lindana tokom pripreme vode za piće

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, Ljiljana Vukić, Marijana Kragulj i Slobodanka Zorić
  Strana od 228
  Strana do 238
  Veb adresa www.tfbl.org

  Kvalitet vode akumulacije Bočac na osnovu mikrobioloških, hidrobioloških i fizičko-hemijskih parametara

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Slobodanka Vujčić, Andrea Pavlović, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača, Jelica Simeunović i Milan Matavulj
  Strana od 785
  Strana do 793
  Veb adresa www.tfbl.org

  Water Temperature and Flocculant Concentration Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling

  Naučni skup III International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Strana od 656
  Strana do 667

  Jonska izmjena - efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup Metalni i nemetalni materijali (proizvodnja-osobine-primjena)
  Publikacija Proceedings
  Godina 2008
  Autori LJiljana Vukić, Petar Gvero, Milorad Maksimović i Dijana Drljača
  Strana od 581
  Strana do 586

  Alkalna hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Naučni skup XLII savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2004
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković i Dijana Drljača
  Strana od 61

  KISELINSKA HIDROLIZA ŠTAVLJENIH KOŽNIH OTPADAKA

  Naučni skup VII savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić i Dijana Drljača
  Strana od 43
  Strana do 43

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim prof. dr Pero Dugić
Aleksandra Borković, ma
dr Snežana Maletić
prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Petar Gvero
doc. mr Dijana Drljača
Marko Šolić
prof. dr Saša Papuga
Dajana Dragić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Papuga
Projektni tim prof. dr Ljiljana Vukić
prof. dr Aleksandar Savić
doc. mr Dijana Drljača
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM