Navigacija

mr Đorđe Vojinović

Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26
Tehnološki fakultet
051/214-264
051/465-032 lok 135

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from Sea Water

  DOI ----
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić, Đorđe Vojinović i Jovo Mandić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.journalepm.org/

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga i Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Mineralni sastav različitih sorti višanja (Oblačinska i Maraska)

  Naučni skup XXII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2017
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 611
  Strana do 616

  Zadovoljenje RDA vrijednosti za mineralne materije pri konzumiranju svježih šumskih jagoda (Fragaria vesca L.)

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“ V MEĐUNARODNI KONGRES „INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI“
  DOI 10.7251EEMSR1501682V
  Publikacija Zbornik radova, Proceedings
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 682
  Strana do 689

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković i Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Simulacija sagorijevanja prirodnog gasa upotrebom redukovanog modela hemijske kinetike

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović, Sreten Lekić i Petar Gvero
  Strana od 187
  Strana do 196

  Matematičko modelovanje procesa sagorijevanja prirodnog gasa za potrebe CFD modelovanja

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović i Petar Gvero
  Strana od 176
  Strana do 186

  Sagorijevanje mješavina ugljeva i biomase kao mogućnost redukcije emisije sumpornih oksida

  Naučni skup XXII Simpozijum termičara Srbija i Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova XXII Simpozijum termičara Srbija i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Petar Gvero, Dragoslava Stojiljković, Đorđe Vojinović, Gordana Tica i S. Đikić

  Sagorijevanje mješavina ugljeva i biomase kao mogućnost redukcije emisije sumpornih oksida

  Naučni skup XXII Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Petar Gvero, D. Stojiljković, Đorđe Vojinović, Gordana Tica i S. Đikić

Knjige

  Priručnik za metode scenarija za energetsko planiranje u lokalnim zajednicama

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  ISBN 978-99938-39-55-2
  Godina 2015
  Autori Đorđe Vojinović, Petar Gvero i Milovan Kotur
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 84

Projekti

Inovativna rješenja za tretman otpadnih voda

Osnovni cilj ovog projekta jeste podrška realizaciji odobrenog EUREKA projekta, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - odobren 24. oktobra 2019. godine), od strane istraživačkog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251142
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Dajana Dragić
mr Đorđe Vojinović
doc. Draženko Bjelić
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 25.11.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Priprema i prijavljivanja projektnog prijedloga na program Evropske unije - EUREKA

Osnovni cilj ovog projekta jeste prijava projektnog / projektnih prijedloga za EUREKA projekte, od strane nastavnog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251133
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
Slobodan Bunić
prof. dr Rada Petrović
mr Đorđe Vojinović
Đorđe Janaćković
prof. dr Goran Vučić
Petar Uskoković
prof. dr Ladislav Vasilišin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 25.01.2021.
Vrijednost projekta 5180.0 BAM