Navigacija

dr Brano Topić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povećana izraženost receptora vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u recidivu karcinoma dojke

  DOI 10.7251/BII1302001G
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Zdenka Gojković, Zoran Aleksić, Brano Topić, Ivanka Rakita, Predrag Dašić, Marina Vižin, Aleksandar Guzijan, Milka Vještica i Dalibor Grahovac
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-01-Gojkovic.pdf

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od mukoepidermoidnog karcinoma.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Brano Topić, Slavko Manojlović, Ljiljana Tadić-Latinović i Vesna Gajanin
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 19

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od mukoepidermoidnog karcinoma

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Brano Topić, Slavko Manojlović, Ljiljana Latinović i Vesna Gajanin
  Volumen 34
  Strana od 9
  Strana do 10

  Uticaj primarne i sekundarne potkoljene ratne amputacije na dužinu hospitalizacije i rehabilitacije

  DOI 10.2298/VSP0203261J
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2002
  Autori Slavica Jandrić i Brano Topić
  Volumen 59
  Broj 3
  Strana od 261
  Strana do 264
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0042-84500203261J#

  Potkoljena amputacija, dužina bataljka i trajanje rehabilitacije u ratnim uslovima.

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2001
  Autori Slavica Jandrić i Brano Topić
  Volumen 4
  Strana od 39
  Strana do 43
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/

Radovi sa skupova

  Centar za dojku - prva iskustva

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Guzijan, Zdenka Gojković, Brano Topić, Božana Babić, Nikola Baroš i Goran Kajkut
  Strana od 129
  Strana do 130

  Poređenje digitalne mamografije i tomosinteze u detekciji lezija u mamografski gustim dojkama

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Dragana Đilas i Brano Topić
  Strana od 345
  Strana do 349

  Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: Single institution validation study and comparison between radiotracer and blue dye lymphatic mapping technique

  Naučni skup EBCC Breast Cancer Conference
  DOI http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049(14)70094-2
  Publikacija EJC 2014; 50 (Supplement 2):
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Guzijan, Božana Babić, Zdenka Gojković, Radoslav Gajanin i Brano Topić
  Strana od S144
  Strana do S144
  Veb adresa http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2814%2970094-2/pdf

  Sentinel lymph node in breast cancer patients: A comparative study from a single institution trial in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15th Milan Breast Cancer Conference
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Guzijan, Božana Babić, Nikola Baroš, Brano Topić, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, J Mijatović, V Lohsiriwat, A Toesca, Ivanka Rakita, Davor Grahovac i M Slijepčević
  Strana od D09
  Strana do D09

  Ciljana terapija-mjesto monoklonalnih antitijela u terapiji raka dojke

  Naučni skup Savremeni pristup u tretmanu karcinoma dojke
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, Živko Vranješ, Predrag Nikolić, Gordana Marić, Radoslav Gajanin, Predrag Dašić, Milka Vještica, Brano Topić, Aleksandar Guzijan i Siniša Maksimović
  Strana od 113
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.anubih.ba/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=24&Itemid=0&lang=ba

  Hemoragijski infarkt dojke sa nekrozom kože kao posljedica antikoagulantne terapije.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Guzijan, Božana Babić, Radoslav Gajanin, Bojan Jovanić i Brano Topić
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Korelacija diferentovanosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljelih od karcinoma dojke.

  Naučni skup II KONGRES PATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Predrag Dašić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Dejan Oprić, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Aleksandar Guzijan i Milka Vještica
  Strana od 52
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Poređenje histopatološkog nalaza iglene i otvorene hirurške biopsije kod invazivnog karconoma dojke

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Guzijan, Brano Topić, Biljana Popović i Davor Grahovac
  Strana od 33
  Strana do 33

  Korelacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Zdenka Gojković, Željka Cvijetić, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 19
  Strana do 19

  Značaj menstrualnog statusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Željka Cvijetić, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Rada Rašeta, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 14
  Strana do 14

  ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I FNA U RANOM OTKRIVANJU I LEČENJU NEPALPABILNOG KARCINOMA DOJKE

  Naučni skup Internacionalni kongres” Zdravlje za sve”
  Godina 2003
  Autori Slavko Grbić, Dušan Janičić, Brano Topić i Goran Spasojević
  Strana od 485
  Strana do 493

  Results of the pilot project for early discovery of breast cancer in Republic of Srpska.

  Naučni skup 5th Milan Breast Cancer Conference 2003
  Godina 2003
  Autori Silva Pavić, Lj Šormaz, N Borojević, Brano Topić, Radoslav Gajanin, B Ribarić i D Babić

  Malignant schwanoma with localization in the breast - A case report.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Godina 2002
  Autori Zdenka Gojković, Brano Topić, Radoslav Gajanin, Tatjana Barać i Željka Džajić
  Strana od 223
  Strana do 223

  Ratna psihotrauma i karcinom dojke.

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001.
  Publikacija Zbornik sažetaka.Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001.
  Godina 2001
  Autori Brano Topić, N Stanković, Žarko Ećim, Slavica Jandrić, Dragutin Savjak i Slavko Grbić
  Strana od 387.

  Potkoljena amputacija u ratnoj hirurgiji i rehabilitaciji.

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001., Banja Luka
  Publikacija Zbornik sažetaka, Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001., Banja Luka: Udruženje građana “Ratna medicina”, 2001.
  Godina 2001
  Autori Slavica Jandrić i Brano Topić
  Strana od 277
  Strana do 278.

  Korelacija između trajanja rehabilitacije i dužine bataljka kod osoba sa potkoljenom amputacijom.

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001.
  Publikacija Zbornik sažetaka, Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001., Banja Luka: Udruženje građana “Ratna medicina”, 2001
  Godina 2001
  Autori Slavica Jandrić i Brano Topić
  Strana od 275
  Strana do 276.

  Ratna psihotrauma i karcinom dojke. (In extenso)

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001
  Publikacija Abstract Book Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001
  Godina 2001
  Autori Brano Topić, N Stanković, Žarko Ećim, Slavica Jandrić, Dragutin Savjak i Slavko Grbić
  Strana od 380
  Strana do 388

  Ratne povrede kod žena, prikaz slučajeva

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Žarko Ećim, S Radulović, Dragica Draganović, Brano Topić i Milan Žigić

Ostali radovi

  Principi liječenja raka dojke-citotoksična i ciljana terapija

  Breast Cancer Tumor Differentation with Microvascular Density and Exspression of VEGF Receptors

  Godina 2013
  Autori Zdenka Gojković, Radoslav Gajanin, Brano Topić, P Dašić, M Vižin, Ivanka Rakita, Ž Vranješ, R Rašeta, M Vještica i J Rožić

  Principi liječenj a raka dojke-citotoksična i ciljana terapija

  Godina 2013
  Autori Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, S Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, P Dašić, Ž Cvijetić, J Rožić, M Vižin i P Dašić
  Strana od 13
  Strana do 25

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G. Kecman-Malčić, Radmila Rašeta, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i Jelena Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

  Ciljana terapija – mjesto monoklonalnih antitijela u terapiji raka dojke

  Izdavač Posebna izdanja knjiga CXLIII, Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 41/ Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, Ž Vranješ, P Nikolić, G Marić, Radoslav Gajanin, P Dašić, M Vještica, Brano Topić, A Guzijan i Siniša Maksimović
  Strana od 113
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.anubih.ba/omn-pi/30_posebna_izdanja_CXLII_41_full.pdf

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke. Akademija nauka i umjetnosti BiH, posebno izdanje, knjiga CXLIII. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 41.

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G Kecman Malčić, R Rašeta, S Jungić, Branislava Jakovljević, S Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i J Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Izdavač POSEBNA IZDANJA KNJIGA CXLIII Odjeljenje medicinskih nauka Knjiga 41/ AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G Kecman Malčić, R Rašeta, S Jungić, Branislava Jakovljević, S Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i J Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174
  Veb adresa http://www.anubih.ba/omn-pi/30_posebna_izdanja_CXLII_41_full.pdf

  Corelation between microvascular density (MVD) with the time to apperance of the metastasis in the patients with breast cance

  Godina 2011
  Autori Zdenka Gojković, Siniša Maksimović, Brano Topić, Branislava Jakovljević, Saša Jungić, Predrag Dašić i Milka Vještica

Knjige

  Interventni postupci u medicini

  Izdavač Narodna Univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 99938-30-13-5
  Godina 2005
  Autori Aleksandar Lazarević, Snježana Milićević, Darko Golić, Brano Topić, Mirko Stanetić, Vlado Đajić i Sandra Lazarević
  Tip knjige pomoćni udžbenik