Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Dragan Mikavica Poljoprivredni fakultet Ribarstvo PDF
2. Dragica Lazić Prirodno-matematički fakultet Industrijska hemija PDF
3. Miroslav Rogić Mašinski fakultet Mehatronika i robotika PDF
4. Simo Vuković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Scenska akrobatika PDF
5. Zora Popović Tehnološki fakultet Neorganska hemijska tehnologija PDF