Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Драган Микавица Пољопривредни факултет Рибарство PDF
2. Драгица Лазић Природно-математички факултет Индустријска хемија PDF
3. Мирослав Рогић Машински факултет Мехатроника и роботика PDF
4. Симо Вуковић Факултет физичког васпитања и спорта Сценска акробатика PDF
5. Зора Поповић Технолошки факултет Неорганска хемијска технологија PDF