Navigacija
Viber

Odluka o načinu izbora i broju članova Studentskog predstavničkog tijela

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Na osnovu člana 103. 3akona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 85/06 i 30/07) i člana 127. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće na sjednici održanoj 25.03.2008. godine, d o n o s i


O D L U K U
o načinu izbora i broju članova Studentskog predstavničkog tijela


I
Ovom Odlukom se uređuje način izbora i broj članova Studentskog predstavničkog tijela Univerziteta u Banjoj Luci.


II
Studentsko predstavničko tijelo biraju studenti svih godina studija Univerziteta u Banjoj Luci upisani u školskoj 2007/08. godini.
    Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog predstavničkog tijela imaju svi redovni studenti Univerziteta, odnosno organizacionih jedinica (fakulteta/Akademije umjetnosti) upisani na studije u školskoj 2007/08. godini.
    Članovi Biračkih odbora i Izborne komisije ne mogu biti kandidati na izborima za članove Studentskog predstavničkog tijela.
    Prijava zainteresovanih kandidata se podnosi na propisanom obrascu, Izbornoj komisiji najkasnije 7 dana prije održavanja izbora.     
    Formu obrasca iz prethodnog stava propisuje Izborna komisija.
    Kandidature se predaju na protokol Univerziteta za Izbornu komisiju svakim radnim danom od 8 do 14 časova.
    Izbor članova Studentskog predstavničkog tijela vrši se neposredno, tajnim glasanjem, po organizacionim jedinicama u istom danu i u isto vrijeme.


III
U Studentsko predstavničko tijelo biraju se po tri studenta sa svake organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.   


IV
Izbor članova Studentskog predstavničkog tijela održaće se najkasnije do 20.04.2008. godine u prostorijama organizacionih jedinica.
    Izbor za Studentsko predstavničko tijelo raspisuje rektor Univerziteta, najkasnije 15 dana prije roka iz stava (1) ovog člana.


V
Svaka organizaciona jedinica u sastavu Univerziteta čini zasebnu izbornu jedinicu.
Birački spisak sastavlja stručna služba organizacionih jedinica, a ovjerava ga dekan fakulteta/Akademije umjetnosti i isti dostavlja Izbornoj komisiji i rektoru.


VI
Izbore za Studentsko predstavničko tijelo nadgleda Izborna komisija, čije članove i njihove zamjenike imenuje rektor Univerziteta, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih grupacija, odnosno Strukovnih vijeća Univerziteta (Vijeće biotehničkih nauka, Vijeće društvenih i humanističkih nauka, Vijeće prirodnih i medicinskih nauka i Vijeće tehničkih nauka).
    Izbornu komisiju sačinjava pet članova i to: jedan predstavnik akademskog osoblja i četiri studenta.


VII
Izbore u izbornoj jedinici organizuje i sprovodi birački odbor za sprovođenje izbora (u daljem tekstu: Birački odbor), čije članove i zamjenike imenuje Izborna komisija.
    Birački odbor sačinjavaju tri člana iz reda studenata svake organizacione jedinice.


VIII
Na izborima se glasa za pojedinačne kandidate. Izabrani su kandidati koji na izborima dobiju najviše glasova.
    Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, za trećeg kandidata glasanje se ponavlja između njih u roku od tri dana od dana održavanja izbora.
   

IX
Birački odbor iz tačke VII ove Odluke sprovodi sledeće izborne radnje:
1.    Sprovodi izbore u izbornoj jedinici,
2.    Organizuje glasačko mjesto ili glasačka mjesta,
3.    Prebrojava glasova po završenom glasanju, koje vrše članovi Biračkog odbora,
4.    Sastavlja zapisnik koji sadrži: dan i mjesto održavanja izbora; predmet izbora; sastav Biračkog odbora; broj studenata koji imaju pravo glasa; broj studenata koji su glasali; broj nevažećih glasačkih listića; broj glasova koji je dobio svaki kandidat; zapisnik potpisuju svi članovi Biračkog odbora,
5.    Dostavlja prethodno zapečaćene rezultate izbora u izbornoj jedinici sa komplet izbornim materijalom Izbornoj komisiji Univerziteta, u roku od 24 časa nakon završetka glasanja.


X
Izborna komisija iz tačke VI ove Odluke sprovodi sledeće izborne radnje:

1.    Prima prijave zainteresovanih kandidata i utvrđuje liste kandidata za svaku izbornu jedinicu,
2.    Štampa i ovjerava glasačke listiće,
3.    Nadgleda rad Biračkih odbora,
4.    Prikuplja konačne rezultate izbora po izbornim jedinicama,
5.    Objavljuje preliminarne rezultate izbora za Studentsko predstavničko tijelo na oglasnim pločama organizacionih jedicnica i web stranici Univerziteta u roku od 8 časova od zatvaranja biračkog mjesta, na koje se može uložiti žalba Izbornoj komisiji u roku od 48 časova,
6.    Razmatra osnovanost podenesenih žalbi. Ukoliko postoje teže povrede izbornog postupka u određenoj izbornoj jedinici, Izborna komisija predlaže rektoru pokretanje disciplinskog postupka protiv počinioca,
7.    Sastavlja izvještaj na osnovu zapisnika Biračkih odbora, koji sadrži: dan i mjesto održavanja sjednice Izborne komisije; sastav Izborne komisije; ukupan broj studenata sa pravom glasa; ukupan broj studenata koji su glasali; imena i prezimena kandidata koji su izabrani za predstavnike Studentskog predstavničkog tijela. Izvještaj potpisuju svi članovi Izborne komisije i dostavljaju ga rektoru Univerziteta,
8.    Proglašava konačne rezultate izbora za Studentsko predstavničko tijelo u roku od 72 časa od objavljivanja preliminarnih rezultata.


XI
Studentsko predstavničko tijelo može se konstituisati ako su izbore izvršili najmanje 51% organizacionih jedinica.
    U slučaju da se na pojedinim organizacionim jedinicama ne sprovedu izbori u predviđenom terminu, isti će se naknadno provesti. Izabrani članovi će se naknadno priključiti u Studentsko predstavničko tijelo.
    Konstitutivnu sjednicu Studentskog predstavničkog tijela saziva rektor Univerziteta i njome predsjedava do izbora radnog predsjedništva Studentskog predstavničkog tijela.


XII
Mandat članova Studentskog predstavničkog tijela traje godinu dana.
Članu Studentskog predstavničkog tijela kome je prestao status studenta prestaje mandat danom prestanka statusa, a izbor novog člana obavlja se u roku od sljedećih 30 dana.

XIII
Autentično tumačenje ove Odluke i sve pojedinosti u vezi sa istom daje Nastavno-naučno vijeće Univerziteta.
   

XIV
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta broj: 05-816/07 od 15.10.2007. godine.


XV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće istaknuta na oglasnim tablama organizacionih jedinica i web site Univerziteta.PREDSJENIK
NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
Prof. dr Stanko Stanić