Навигација
Viber

Одлука о начину избора и броју чланова Студентског представничког тијела

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу члана 103. 3акона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 127. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 25.03.2008. године, д о н о с и


О Д Л У К У
о начину избора и броју чланова Студентског представничког тијела


I
Oвом Одлуком се уређује начин избора и број чланова Студентског представничког тијела Универзитета у Бањој Луци.


II
Студентско представничко тијело бирају студенти свих година студија Универзитета у Бањој Луци уписани у школској 2007/08. години.
    Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског представничког тијела имају сви редовни студенти Универзитета, односно организационих јединица (факултета/Академије умјетности) уписани на студије у школској 2007/08. години.
    Чланови Бирачких одбора и Изборне комисије не могу бити кандидати на изборима за чланове Студентског представничког тијела.
    Пријава заинтересованих кандидата се подноси на прописаном обрасцу, Изборној комисији најкасније 7 дана прије одржавања избора.     
    Форму обрасца из претходног става прописује Изборна комисија.
    Кандидатуре се предају на протокол Универзитета за Изборну комисију сваким радним даном од 8 до 14 часова.
    Избор чланова Студентског представничког тијела врши се непосредно, тајним гласањем, по организационим јединицама у истом дану и у исто вријеме.


III
У Студентско представничко тијело бирају се по три студента са сваке организационе јединице Универзитета у Бањој Луци.   


IV
Избор чланова Студентског представничког тијела одржаће се најкасније до 20.04.2008. године у просторијама организационих јединица.
    Избор за Студентско представничко тијело расписује ректор Универзитета, најкасније 15 дана прије рока из става (1) овог члана.


V
Свака организациона јединица у саставу Универзитета чини засебну изборну јединицу.
Бирачки списак саставља стручна служба организационих јединица, а овјерава га декан факултета/Академије умјетности и исти доставља Изборној комисији и ректору.


VI
Изборе за Студентско представничко тијело надгледа Изборна комисија, чије чланове и њихове замјенике именује ректор Универзитета, водећи рачуна о равномјерној заступљености свих групација, односно Струковних вијећа Универзитета (Вијеће биотехничких наука, Вијеће друштвених и хуманистичких наука, Вијеће природних и медицинских наука и Вијеће техничких наука).
    Изборну комисију сачињава пет чланова и то: један представник академског особља и четири студента.


VII
Изборе у изборној јединици организује и спроводи бирачки одбор за спровођење избора (у даљем тексту: Бирачки одбор), чије чланове и замјенике именује Изборна комисија.
    Бирачки одбор сачињавају три члана из реда студената сваке организационе јединице.


VIII
На изборима се гласа за појединачне кандидате. Изабрани су кандидати који на изборима добију највише гласова.
    Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, за трећег кандидата гласање се понавља између њих у року од три дана од дана одржавања избора.
   

IX
Бирачки одбор из тачке VII ове Одлуке спроводи следеће изборне радње:
1.    Спроводи изборе у изборној јединици,
2.    Организује гласачко мјесто или гласачка мјеста,
3.    Пребројава гласова по завршеном гласању, које врше чланови Бирачког одбора,
4.    Саставља записник који садржи: дан и мјесто одржавања избора; предмет избора; састав Бирачког одбора; број студената који имају право гласа; број студената који су гласали; број неважећих гласачких листића; број гласова који је добио сваки кандидат; записник потписују сви чланови Бирачког одбора,
5.    Доставља претходно запечаћене резултате избора у изборној јединици са комплет изборним материјалом Изборној комисији Универзитета, у року од 24 часа након завршетка гласања.


X
Изборна комисија из тачке VI ове Одлуке спроводи следеће изборне радње:

1.    Прима пријаве заинтересованих кандидата и утврђује листе кандидата за сваку изборну јединицу,
2.    Штампа и овјерава гласачке листиће,
3.    Надгледа рад Бирачких одбора,
4.    Прикупља коначне резултате избора по изборним јединицама,
5.    Објављује прелиминарне резултате избора за Студентско представничко тијело на огласним плочама организационих једицница и web страници Универзитета у року од 8 часова од затварања бирачког мјеста, на које се може уложити жалба Изборној комисији у року од 48 часова,
6.    Разматра основаност поденесених жалби. Уколико постоје теже повреде изборног поступка у одређеној изборној јединици, Изборна комисија предлаже ректору покретање дисциплинског поступка против починиоца,
7.    Саставља извјештај на основу записника Бирачких одбора, који садржи: дан и мјесто одржавања сједнице Изборне комисије; састав Изборне комисије; укупан број студената са правом гласа; укупан број студената који су гласали; имена и презимена кандидата који су изабрани за представнике Студентског представничког тијела. Извјештај потписују сви чланови Изборне комисије и достављају га ректору Универзитета,
8.    Проглашава коначне резултате избора за Студентско представничко тијело у року од 72 часа од објављивања прелиминарних резултата.


XI
Студентско представничко тијело може се конституисати ако су изборе извршили најмање 51% организационих јединица.
    У случају да се на појединим организационим јединицама не спроведу избори у предвиђеном термину, исти ће се накнадно провести. Изабрани чланови ће се накнадно прикључити у Студентско представничко тијело.
    Конститутивну сједницу Студентског представничког тијела сазива ректор Универзитета и њоме предсједава до избора радног предсједништва Студентског представничког тијела.


XII
Мандат чланова Студентског представничког тијела траје годину дана.
Члану Студентског представничког тијела коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а избор новог члана обавља се у року од сљедећих 30 дана.

XIII
Аутентично тумачење ове Одлуке и све појединости у вези са истом даје Наставно-научно вијеће Универзитета.
   

XIV
Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Наставно-научног вијећа Универзитета број: 05-816/07 од 15.10.2007. године.


XV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће истакнута на огласним таблама организационих јединица и web site Универзитета.ПРЕДСЈЕНИК
НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВИЈЕЋА
Проф. др Станко Станић