Navigacija
Viber

Broj slobodnih mjesta na Univerzitetu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Pregled slobodnih mjesta po organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta u Banjoj Luci na koja kandidati mogu konkurisati na drugom upisnom roku u avgustu

Za drugi upisni rok u prvu godinu I ciklusa u školskoj 2008/2009. godini studenti će dokumenta moći predati od 18. avgusta do 23. avgusta, a prijemni ispit će biti održan 27. avgusta sa početkom u 9.00 časova. Rezultati drugog upisnog roka biće objavljeni 30. avgusta do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata obavljaće se od 01. septembra do 09. septembra 2008. godine.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta organizovaće se i treći upisni rok.

Broj kandidata koji su primljeni u prvom upisnom roku u prvu godinu I ciklusa u školskoj 2008/2009. godini i broj slobodnih mjesta po organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta u Banjoj Luci je sljedeći:

ORGANIZACIONE JEDINICE
STUDIJSKI PROGRAMI
Broj primljenih kandidata
UKUPNO
Broj slobodnih mjesta
UKUPNO
Akademija umjetnosti Muzička umjetnost
20
40
40
70
Likovna umjetnost
10
0
Dramska umjetnost
10
30
Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektura
60
128
0
42
Građevinarstvo
42
18
Geodezija
26
24
Ekonomski fakultet Ekonomija
250
250
0
0
Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika
42
83
73
247
Elektronika i telekomunikacije
24
91
Elektroenergetski i industrijski sistemi
17
83
Mašinski fakultet Proizvodno mašinstvo
24
80
66
290
Energetsko i saobraćajno mašinstvo
20
70
Industrijsko inženjerstvo i menadžment
6
59
Mehatronika
19
46
Zaštita na radu
11
49
Medicinski fakultet Medicina
80
210
0
35
Stomatologija
40
0
Farmacija
45
0
Zdravstvena njega
45
35
Poljoprivredni fakultet Animalna proizvodnja
20
99
30
76
Biljna proizvodnja
43
32
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
36
14
Pravni fakultet Pravo
250
250
10 strani državljani
10 strani državljani
Prirodno-matematički fakultet Geografija
17
138
13
362
Hemija
9
51
Fizika
4
56
Biologija
16
44
Matematika i informatika
36
144
Ekologija i zaštita životne sredine
34
26
Prostorno planiranje
22
28
Tehnološki fakultet Hemijske tehnologije
3
68
77
232
Biotehnološko-prehrambeni
38
62
Tekstilno inženjerstvo
1
79
Rudarski Prijedor
26
14
Filozofski fakultet Srpski jezik i književnost
35
517
15+5 strani državljani
95+73 strani državljani
Engleski jezik i književnost
50
5 strani državljani
Njemački jezik i književnost
40
10+5 strani državljani
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost
50
5 strani državljani
Francuski jezik i književnost
10
30+5 strani državljani
Filozofija
13
27+5 strani državljani
Sociologija
10
10+5 strani državljani
Pedagogija
20
5 strani državljani
Psihologija
25
5 strani državljani
Istorija
17
3+5 strani državljani
Učiteljski studij
72
3 strani državljani
Predškolsko vaspitanje
50
5 strani državljani
Žurnalistika
25
5 strani državljani
Socijalni rad
50
5 strani državljani
Političke nauke
50
5 strani državljani
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  
72
72
8
8
Šumarski fakultet Šumarstvo
89
89
11
11

UKUPNO


2024

UKUPNO
1468+83 strani državljani = 1 551