Navigacija
Viber

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 138. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  raspisuje

KONKURS

I   ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Za uže naučne oblasti:
1. Termotehnički sistemi, na nastavnim predmetima: Toplotene turbomašine; Pumpe, komresori i ventilatori; Termoenergetska postrojenja i Generatori pare – 1 izvršilac
2. Krivično pravo i krivično procesno pravo, na nastavnim predmetima: Krivično pravo i Kriminologija sa penologijom – 1 izvršilac
 
II   ZA IZBOR SARADNIKA:
Za uže naučne oblasti:
1.   Međunarodna ekonomija, na nastavnom predmetu Ekonomika Evropske unije – 1 izvršilac
2.   Specifične književnosti – engleska književnost, na nastavnim predmetima: Moderna engleska književnost; Engleski roman XX vijeka; Savremena engleska književnost i Savremena književnost na engleskom jeziku – 1 izvršilac
3. Specifične književnosti – engleska književnost, na nastavnim predmetima: Srednjovjekovna engleska književnost; Engleska književnost renesanse; Književnost engleskog klasicizma i romantizma i Viktorijanska književnost.

1. OPŠTI USLOVI
Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
- uvjerenje o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o radnoj sposobnosti;
- uvjerenje o nekažnjavanju.

2. POSEBNI USLOVI
2.1 za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10).
Kandidati za izbor u naučno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Pod rimskim brojem I:
- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Pod rimskim brojem II:
- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

I   ZA IZBOR NASTAVNIKA:
- pod rednim brojevima 1. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka;
- pod rednim brojem 2. PRAVNOM FAKULTETU, vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka.

II   ZA IZBOR SARADNIKA:
- pod rednim brojem 1., EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka;
- pod rednim brojem 2. i 3. , FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka;


               R E K T O R         
     Prof. dr Stanko Stanić
 

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika 02.11.2011. godine