Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
За уже научне области:
1. Термотехнички системи, на наставним предметима: Топлотене турбомашине; Пумпе, комресори и вентилатори; Термоенергетска постројења и Генератори паре – 1 извршилац
2. Кривично право и кривично процесно право, на наставним предметима: Кривично право и Криминологија са пенологијом – 1 извршилац
 
II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:
За уже научне области:
1.   Међународна економија, на наставном предмету Економика Европске уније – 1 извршилац
2.   Специфичне књижевности – енглеска књижевност, на наставним предметима: Модерна енглеска књижевност; Енглески роман XX вијека; Савремена енглеска књижевност и Савремена књижевност на енглеском језику – 1 извршилац
3. Специфичне књижевности – енглеска књижевност, на наставним предметима: Средњовјековна енглеска књижевност; Енглеска књижевност ренесансе; Књижевност енглеског класицизма и романтизма и Викторијанска књижевност.

1. ОПШТИ УСЛОВИ
Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:
- увјерење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- увјерење о радној способности;
- увјерење о некажњавању.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
2.1 за избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10).
Кандидати за избор у научно-наставна, односно умјетничко-наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:
Под римским бројем I:
- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
- доказ о избору у звање (ако је раније биран),
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
Под римским бројем II:
- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
- под редним бројевима 1. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 2. ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука.

II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:
- под редним бројем 1., ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 2. и 3. , ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука;


               Р Е К Т О Р         
     Проф. др Станко Станић
 

Конкурс за избор наставника и сарадника 02.11.2011. године