Navigacija
Viber X logo

Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za za izbor saradnika za užu naučnu oblast Porodiča medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na
sjednici održanoj 10.12.2012. donijelo je odluku br. 18-3-925/2012 kojom je formirana
Komisija za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Porodična
medicina u sljedećem sastavu:
1. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična
medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast
farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
član
3. Dr Maja Račić, docent, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski
fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen 05.12.2012. godine
u listu „Glas Srpske“ za izbor saradnika u užu naučnu oblast Porodična medicina
prijavio se jedan kandidat i to:

1. Mr. sc. dr Nataša Pilipović-Broćeta, stručni saradnik, uža naučna oblast Porodična medicina

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata,
Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi sljedeći

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Porodična medicina Nataša Pilipović-Broćeta