Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 2752/12 od 12.12.2012. godine imenovani smo u Komisiju za izbor jednog saradnika na užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene u sljedećem sastavu:
1. Prof. dr Milan Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Matematička analiza i primjene, Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci, predsjednik
2. Prof. dr Miloš Arsenović, redovni profesor, uža naučna oblast Matematička analiza i primjene, Matematički fakultet u Beogradu, član
3. Prof. dr Vladimir Jovanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Matematička analiza i primjene, Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci, član.

Na konkurs objavljen u "Glasu Srpske" od 05.12.2012. godine prijavio se jedan kandidat, Nebojša Đurić, diplomirani matematičar i informatičar. Na osnovu konkursnog materijala i ličnog poznavanja kandidata podnosimo Senatu Univerziteta u Banjaluci i Nastavno-naučnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta sljedeći
 
Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene Nebojša Đurić