Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci je na sednici održanoj 10.12.2012. godine donelo odluku br. 18-3-889/2012 kojom je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje u sastavu:
1. Prof. dr Srećko Selaković, redovni profesor, uža naučna oblast Oralna hirurgija, Medicinski fakultet Novi Sad, predsednik
2. Prof. dr Slobodan Čupić, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Medicinski fakultet u Banjaluci, član
3. Prof. dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Medicinski fakultet u Banjaluci, član

Komisija se imenuje za pisanje izvještaja o prijavljenim kandidatima, po raspisanom konkursu Univerziteta u Banjoj Luci, objavljenom u dnevnom listu "Glas Srpske" i na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci od 05.12.2012. godine, za izbor u zvanje sardnika na užoj naučnoj oblasti Oralna hirurgija, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci. Na konkurs su se prijavila dva kandidata: mr sc. dr stom. Igor Đukić i dr stom. Dejan Božić.

Nakon uvida u dostavljenu komletnu i relevantnu dokumentaciju sadržanu u konkursnom materijalu, Komisija Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci, dostavlja sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija Igor Đukić