Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije mr Svjetlane Lolić

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

1. Dr Živojin Erić, redovni profesor (uža naučna oblast Mikrobiologija, Biologija ćelije), Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr  Milan Matavulj,  redovni   profesor    (uža   naučna  oblast:   Mikrobiologija, Biologija algi i gljiva), Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Novom Sadu, mentor, član
3. Dr  Ljiljana  Topalić-Trivunović,  vanredni profesor   (uža  naučna  oblast: Mikrobiologija, Biologija ćelije) Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 19/3.626/2013 od  13.03.2013. godine imenovani smo u Komisiju za pregled, ocjenu i odbranu završene doktorske disertacije mr Svjetlane Lolić pod nazivom Mikrobiološka analiza stanja i kvaliteta vode ribnjaka Bardača. Na osnovu pregleda disertacije i uvida u dosadašnji rad kandidatkinje, Nastavno-naučnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta podnosimo sljedeći

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije mr Svjetlane Lolić