Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u višeg asistenta za užu naučnu oblast "Eksploatacija fluida"

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Na raspisani konkurs koji je objavljen 31.05.2013 godine za izbor jednog saradnika za užu naučnu oblast: Eksploatacija fluida, prijavio se samo jedan kandidat i to mr Jovana (Radomira) Crnogorac, master inženjer rudarstva.

Jovana Crnogorac završila je osnovne i master studije na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Eksploatacija tečnih i gasovitih mineralnih sirovina za koju je i raspisan konkurs;

Jovana Crnogorac, upisala je drugu godinu doktorskih studija na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Do sada je položila 9 ispita sa prosečnom ocenom 9,33.

Na osnovu svega prethodno izloženog, Komisija konstatuje da je mr Jovana Crnogorac, mlada osoba, predana svojim studijama, sa izraženom sklonošću prema naučno-istraživačkom radu što čini da, ispunjava sve, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, predviđene uslove za sticanje zvanja saradniuka na Banjalučkom univerzitetu.

Shodno navedenom i uslovima datim u konkursu, sa zadovoljstvom predlažemo Nastavno-naučnom veću Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci da prihvati ovaj, pozitivan Izveštaj i predloži senatu Univerziteta da Mr Jovana Crnogorac, master rudarstva., izabere u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast: Eksploatacija fluida.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u višeg asistenta za užu naučnu oblast "Eksploatacija fluida" - Mr Jovana Crnogorac