Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у вишег асистента за ужу научну област "Експлоатација флуида"

Избори у звањаРударски факултет

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована (Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства.

Јована Црногорац завршила је основне и мастер студије на Рударско-геолошком факултету у Београду, на смеру Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина за коју је и расписан конкурс;

Јована Црногорац, уписала је другу годину докторских студија на Рударско-геолошком факултету у Београду. До сада је положила 9 испита са просечном оценом 9,33.

На основу свега претходно изложеног, Комисија констатује да је мр Јована Црногорац, млада особа, предана својим студијама, са израженом склоношћу према научно-истраживачком раду што чини да, испуњава све, Законом о високом образовању Републике Српске, предвиђене услове за стицање звања сарадниука на Бањалучком универзитету.

Сходно наведеном и условима датим у конкурсу, са задовољством предлажемо Наставно-научном већу Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци да прихвати овај, позитиван Извештај и предложи сенату Универзитета да Мр Јована Црногорац, мастер рударства., изабере у звање вишег асистента за ужу научну област: Експлоатација флуида.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у вишег асистента за ужу научну област "Експлоатација флуида" - Мр Јована Црногорац