Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Eksploatacija fluida"

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Na raspisani konkurs koji je objavljen 31.05.2013 godine za izbor docenta za užu naučnu oblast Eksploatacija fluida, prijavio se samo jedan kandidat i to dr Zvonimir Bošković, dipl. inž. rudarstva.

Dr Zvonimir Bošković, dipl. inž. završio je redovne studije, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, sa temama koje pripadaju užoj naučnoj oblasti Eksploatacija fluida za koju je i raspisan konkurs.

Objavio je 5 radova u međunarodnom naučnom časopisu sa SCI liste, 9 radova u zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, 4 rada u stručno- naučnom časopisu i 2 rada u zbornicima skupova nacionalnog značaja, štampanih u izvodu. Kandidat je u dosadašnjem radu, iskazao zavidnu sposobnost i za pedagoški odnosno nastavni rad. Po pozivu je u više navrata učestvovao u nastavnom procesu na predmetima „Bušotinski radni fluidi“ i „Tehnologija izrade bušotina“, na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i pokazao da poseduje visoke pedagoške sklonosti i smisao za nastavni rad sa studentima.

Na osnovu svega prethodno izloženog, Komisija konstatuje da dr Zvonimir Bošković, dipl. inž. rudarstva, ispunjava sve, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, predviđene uslove za sticanje zvanja nastavnika na Banjalučkom univerzitetu.

Shodno navedenom i uslovima datim u konkursu, sa zadovoljstvom predlažemo Nastavno-naučnom veću Rudarskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, da prihvati ovaj, pozitivan Izveštaj i predloži senatu Univerziteta da dr Zvonimira Boškovića, dipl. inž. rudarstva., izabere u zvanje nastavnika – docenta za užu naučnu oblast: Eksploatacija fluida.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Eksploatacija fluida" - dr Zvonimir Bošković