Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област "Експлоатација флуида"

Избори у звањаРударски факултет

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор доцента за ужу научну област Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства.

Др Звонимир Бошковић, дипл. инж. завршио је редовне студије, магистрирао и докторирао на Рударско-геолошком факултету, Универзитета у Београду, са темама које припадају ужој научној области Експлоатација флуида за коју је и расписан конкурс.

Објавио је 5 радова у међународном научном часопису са SCI листе, 9 радова у зборницима са међународних научних скупова, 4 рада у стручно- научном часопису и 2 рада у зборницима скупова националног значаја, штампаних у изводу. Кандидат је у досадашњем раду, исказао завидну способност и за педагошки односно наставни рад. По позиву је у више наврата учествовао у наставном процесу на предметима „Бушотински радни флуиди“ и „Технологија израде бушотина“, на Рударско-геолошком факултету у Београду и показао да поседује високе педагошке склоности и смисао за наставни рад са студентима.

На основу свега претходно изложеног, Комисија констатује да др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства, испуњава све, Законом о високом образовању Републике Српске, предвиђене услове за стицање звања наставника на Бањалучком универзитету.

Сходно наведеном и условима датим у конкурсу, са задовољством предлажемо Наставно-научном већу Рударског факултета, Универзитета у Бањој Луци, да прихвати овај, позитиван Извештај и предложи сенату Универзитета да др Звонимира Бошковића, дипл. инж. рударства., изабере у звање наставника – доцента за ужу научну област: Експлоатација флуида.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област "Експлоатација флуида" - др Звонимир Бошковић