Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Površinska eksploatacija mineralnih sirovina"

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj 01/04-2.1477-17/13 od 31.05.2013. godine o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Površinska eksploatacija minerlanih sirovina prijavio se jedan kandidat.

Na osnovu detaljnog pregleda i analize dostavljenih materijala, kao i stečenih zakonskih uslova (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11 i Statut Univerziteta u Banjaluci) Komisija smatra da kandidat ispunjava Zakonom i Statutom propisane uslove za izbor te predlaže Nastavno-naučnom veću Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, da se doc dr Vladimir (Milan) Malbašić, dipl.inž.rud. izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Površinska eksploatacija mineralnih sirovina" na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Površinska eksploatacija mineralnih sirovina"